Ohar bat literatura historiografiaz : B. Echepare erdi-aroko autore?

Résumé : Ez ahal didate beltzuri eginen literatura historiaren ikertzaileek, ni eremu horretako noiz behinkako ikusliarra izanki, hartan behar baino barnago men-turatzen banaiz, eta kontu zahar batzuetara itzulirik, euskal literaturaren his-toriografia hunkitzen duten zenbait gogoeta plazaratzen baditut. Aspaldi gogoa alhan naukan paradoxa honetaz ariko naiz: hainbestetan aipatu den eus-kal literaturaren berankortasunak arras salbuespen guti izan du 1545etik joan den mendearen hondar hamarkadak arte, haietarik bat, ene aburuz, Echepareren Linguae Vasconum Primitiae izanik. Izan ere, euskal literaturak argitalpenik izan badu bere garaiari zegokionik, erran nahi baitu euskal gizar-tearen testuinguruan bere garaiko literaturaren fruitu izan denik, hura izan da. Oro har, berant eta destenorez ibili bada euskal literatura, salbuespen gisa agertzen zaigu alderdi horretarik Echepareren kopla liburua (baita, berdin, sorkuntza literaturatik kanpo, Leiçarragaren itzulpenak ere), ez, ene ustez, aipatu gibelamendu kroniko baten hasikin gisa.
Type de document :
Communication dans un congrès
Jean Haritschelhari omenaldia, 2007, Bilbo, Frantzia. Iker, 21, 2008, Jean Haritschelhari omenaldia
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [14 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01217097
Contributeur : B. Oyharçabal <>
Soumis le : lundi 19 octobre 2015 - 09:22:35
Dernière modification le : mardi 12 février 2019 - 06:20:14
Document(s) archivé(s) le : mercredi 20 janvier 2016 - 11:21:03

Fichier

69775.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-01217097, version 1

Collections

Citation

Bernard Oyharçabal. Ohar bat literatura historiografiaz : B. Echepare erdi-aroko autore?. Jean Haritschelhari omenaldia, 2007, Bilbo, Frantzia. Iker, 21, 2008, Jean Haritschelhari omenaldia. 〈artxibo-01217097〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

246

Téléchargements de fichiers

269