Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Ohar bat literatura historiografiaz : B. Echepare erdi-aroko autore?

Résumé : Ez ahal didate beltzuri eginen literatura historiaren ikertzaileek, ni eremu horretako noiz behinkako ikusliarra izanki, hartan behar baino barnago men-turatzen banaiz, eta kontu zahar batzuetara itzulirik, euskal literaturaren his-toriografia hunkitzen duten zenbait gogoeta plazaratzen baditut. Aspaldi gogoa alhan naukan paradoxa honetaz ariko naiz: hainbestetan aipatu den eus-kal literaturaren berankortasunak arras salbuespen guti izan du 1545etik joan den mendearen hondar hamarkadak arte, haietarik bat, ene aburuz, Echepareren Linguae Vasconum Primitiae izanik. Izan ere, euskal literaturak argitalpenik izan badu bere garaiari zegokionik, erran nahi baitu euskal gizar-tearen testuinguruan bere garaiko literaturaren fruitu izan denik, hura izan da. Oro har, berant eta destenorez ibili bada euskal literatura, salbuespen gisa agertzen zaigu alderdi horretarik Echepareren kopla liburua (baita, berdin, sorkuntza literaturatik kanpo, Leiçarragaren itzulpenak ere), ez, ene ustez, aipatu gibelamendu kroniko baten hasikin gisa.
Complete list of metadata

Cited literature [14 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01217097
Contributor : B. Oyharçabal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, October 19, 2015 - 9:22:35 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, January 20, 2016 - 11:21:03 AM

File

69775.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01217097, version 1

Citation

Bernard Beñat, B. Oyharçabal. Ohar bat literatura historiografiaz : B. Echepare erdi-aroko autore?. Jean Haritschelhari omenaldia, 2007, Bilbo, Frantzia. ⟨artxibo-01217097⟩

Share

Metrics

Record views

98

Files downloads

234