Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Reports

Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean: Hiru sistema

Résumé : Euskarazko zenbatzaile ahulek pluraleko komunztadurarik gabe agertzeko aukera dute.
Artikulu honek fenomeno horren baitan gertatzen den bariazio dialektala aztertzen du.
Azterketa honek gutxienez hiru sistema bereizi behar ditugula erakusten du: mendebaldeerdialdekoa
deitu duguna, trantsiziokoa (Lapurdiko hiztun zenbaitetan aurkitu duguna) eta
ekialdekoa deitu duguna, Coyos-en (1999) arbailetako hizkeraren azterketan oinarrituz agertu
duguna. Diferentziak bi mailatakoak dira: batetik, komunztadura eza zein kontestu
sintaktikotan gertatzen den. Erdialdeko-mendebaldeko hizkerek argumentu guzietan agertzen
dute; trantsiziokoak ez du ergatiboarekin agertzen, eta ekialdeko hizkerek absolutiboekin
bakarrik onartzen du. Bestetik, fenomenoa erakusten duten zenbatzaileen multzoa bera da
bariazio eragile: zubereraz, zenbatzaile kardinalek ez dute zertan pluraleko komunztadura
egin; beste sistemetan komunztadura ezinbestekoa da. Diferentzia hau beste batekin lotzen da
iduriz: bakarrik zubereraz dira posible izen biluziak. Izen biluzi hauek zenbatzaile kardinal
komunztaduragabeek agertzen duten distribuzioa ia berdina erakusten dute.
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00425031
Contributor : Urtzi Etxeberria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, October 19, 2009 - 3:55:44 PM
Last modification on : Monday, November 7, 2022 - 5:24:33 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, June 16, 2010 - 12:54:11 AM

File

Etxeberria_Etxepare_2009_.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00425031, version 1

Citation

Urtzi Etxeberria, Ricardo Rikardo, R. Etxepare. Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean: Hiru sistema. 2009. ⟨artxibo-00425031v1⟩

Share

Metrics

Record views

214

Files downloads

1066