Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Itzultzailearen hitzaurrea (Joseph-Augustin Chahok idatzi "Aitor - Kantabriar kondaira" izenburutzat daukan testuaren frantsesetik euskararako lehen itzulpena)

Résumé : Duela guti, Vahan Sarkisianek, euskararen aditu ezagunenetarik bat nazioarte mailan eta Erevango Estadoko Unibertsitateko irakasle katedraduna dena, XIX. mendeko Joseph Augustin Chaho idazle ospetsuaren idatzi ugarietarik bat lehen aldikotz frantsesetik zuzenean euskaratzeko eskatu zigun : 1847an argitaratutako obra bateko kapitulua, hau da ondoko obra honetan agertzen dena : Histoire primitive des Euskariens Basques, langue, poésie, mœurs et caractère de ce peuple : introduction à son histoire ancienne et moderne, edo, nahi bada, euskarara itzultzekotan, Euskotar Euskaldunen jatorrizko historia, hizkuntza, olerkaritza, populu horren ohiturak eta izaera, bere antzinako eta egungo historiari hitzaurre batekin izenburutzat daraman idazlanean agertzen den kapitulu bat, erran nahi baita « Aïtor. – Légende cantabre » (173 243) izenburutzat daukana.
Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00331214
Contributor : Hector Iglesias Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, October 15, 2008 - 5:06:43 PM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Monday, June 7, 2010 - 8:11:38 PM

File

Itzultzailearen_hitzaurre1.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00331214, version 1

Citation

Hector Iglesias. Itzultzailearen hitzaurrea (Joseph-Augustin Chahok idatzi "Aitor - Kantabriar kondaira" izenburutzat daukan testuaren frantsesetik euskararako lehen itzulpena). Joseph-Augustin Chaho : Aitor - Kantabriar kondaira, 'Asoghik' publishing house, Erevan, Armenia, ISBN : 978-9939-50-056-0 (Liburu hau Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzaz argitaratu da)., pp.200 orrialde, 2008. ⟨artxibo-00331214⟩

Share

Metrics

Record views

92

Files downloads

163