Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Frantses eskoletan euskaraz mintzatzearen debekuaz

Résumé : Artikulu honetan usu aipatu den eskoletan euskaraz mintzatzearen debekuaz azalduko da. Ikerketa txiki honen iturriak lekukotasunak dira, frantses eskoletan izan diren eta 1921. urtearen eta 1954. urtearen artean sortu diren hiztunen lekukotasunak. Lekuko horiek ez dira euskaldun arruntak. Gehienak euskaldun zahar izanik, beren bizian okzitaniera, gaskoi edo bearnes forman, ikasi dute. Oro har hirueledun dira edo ziren, frantsesa ere, usuenik eskolan, ikasi baitzuten. Euskal hirueledun izendatuko ditut. Okzitaniera ama-hizkuntza izan duten hirueledunak edo frantsesa ama-hizkuntza izanik okzitaniera euskara baino lehen ikasi dutenak okzitaniar hirueledun izendatuko ditut.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-03334961
Contributor : Jean-Baptiste Coyos Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, September 5, 2021 - 5:36:56 PM
Last modification on : Tuesday, March 15, 2022 - 2:04:01 PM
Long-term archiving on: : Monday, December 6, 2021 - 6:23:55 PM

File

2016 Frantses eskoletan euskar...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-03334961, version 1

Citation

Jean-Baptiste Coyos. Frantses eskoletan euskaraz mintzatzearen debekuaz. Lapurdum, Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR 5478 CNRS, 2016, Xarles Videgainen omenez 1, pp.177-184. ⟨artxibo-03334961⟩

Share

Metrics

Record views

131

Files downloads

33