Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Jean Etxepare Bidegorri mediator

Résumé : Jean Etxepare heldua saiatzen da Beribilez (1910) bidaia-kontakizunean hil aurreko pentsamoldea adierazten. Azpimarratu nahi da medikuak egin duen ahalegina gizartean topa dituen jarrera kontrajarri batzuk bateratzeko: hain zuzen, euskal batasunari dagozkionak, eta laikotzearen ingurukoak, XX. mendearen hasieran muntakoak ziren aferak; desadostasun horien inguruan aipagarriak dira, hurrenez hurren, Euskal Herriko historiaren ikuspegi orohartzailea, eta, bestetik, jesuiten gaineko estereotipo batzuk kolokan jartzea. Gako-hitzak: bidaia-kontakizuna, euskaltasuna, laikotzea, literatura konparatua.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [38 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-02095924
Contributor : GAELLE LANNUZEL Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, April 24, 2020 - 10:36:45 AM
Last modification on : Wednesday, November 9, 2022 - 9:58:05 AM

File

Jean Etxepare Bidegorri zubigi...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-02095924, version 2

Citation

Aitor Ortiz de Pinedo. Jean Etxepare Bidegorri mediator. Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, 2019, 2, pp.365 - 391. ⟨artxibo-02095924v2⟩

Share

Metrics

Record views

131

Files downloads

48