Laguntzailea aditz sintetiko gisa ekialdeko hizkeretan

Résumé : Erdialdeko eta mendebaldeko euskalkiek ez bezala, ekialdekoek 1 NZ-hitz/Galdegai Laguntzaile hurrenkerak onesten dituzte. Lan honetan erakutsi nahi nuke hurrenkera hori berez aditz sintetikoekin posible dela egun euskararen aldaera guzietan, eta XVI eta XVIII. mende bitarteko mendebaldeko testu zaharretan ongi lekukotua dela laguntzaileentzat. Aditz sintetikoek, euskarazko beste aditz forma jokatuekin alderatzen baditugu, erro lexikodun aditz klase bakarra osatzen dute. Hipotesirik sinpleena ekialdeko laguntzaileari buruz, da aukeran hizkera horietako laguntzaile jokatuak erro lexiko baten jabe izan daitezkeela, eta hala denean aditz sintetikoen portaera morfosintaktikoa erakusten dutela. Ekialdeko hizkeren ezaugarri berezi hau kontestu diakronikoan ezarri behar da. Euskarazko aditz forma analitikoak aditz biko egituretatik heldu dira, Mounholek (2006, 2008, 2011, 2013) erakutsi bezala. Iduriz, ekialdeko hizkerek adizki ezaugarri hondar bati eutsi diote beren laguntzaileetan, aditz sintetiko gisa emateko aukera gordeaz.
Type de document :
Article dans une revue
Lapurdum, Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR 5478 CNRS, 2016, x
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [21 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01316805
Contributeur : Rikardo Etxepare <>
Soumis le : mardi 17 mai 2016 - 16:51:31
Dernière modification le : mardi 12 février 2019 - 06:20:15
Document(s) archivé(s) le : vendredi 19 août 2016 - 17:29:52

Fichiers

Laguntzailea aditz sintetiko g...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-01316805, version 1

Collections

Citation

Ricardo Etxepare. Laguntzailea aditz sintetiko gisa ekialdeko hizkeretan. Lapurdum, Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR 5478 CNRS, 2016, x. 〈artxibo-01316805〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

231

Téléchargements de fichiers

276