Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa GALDESORTA - CUESTIONARIO - QUESTIONNAIRE

Abstract : Hemen aurkezten dugun gaidesorta Euskal Herriko Hizkuntz Atlasak (EHHA) azken urteotan baliatu duena da. Atlas horren tresna bat baizik ez da, baina monografia egin nahi Iukeenak balia Iezake, ataIka, osorik edo osaturik, nolanahiz ere, abiapuntu gisa. Beraz, Iehenik atlasaren metodologian epe garrantzitsu baten berri ematen du, eta bestaide Ian zenbaiten Iagungarri izan daiteke. Atlasaren historia Iaburzki aipatu ondoan, gaidesortaren antolaketaz astiroago mintzatuko gara.
Document type :
Reports
Complete list of metadatas

Cited literature [10 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01216996
Contributor : Charles Videgain <>
Submitted on : Sunday, October 18, 2015 - 11:47:31 AM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:54:44 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, January 19, 2016 - 10:12:26 AM

File

32644.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01216996, version 1

Collections

Citation

Charles Videgain, Gotzon Aurrekoetxea. Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa GALDESORTA - CUESTIONARIO - QUESTIONNAIRE. [reportType_6] Euskaltzaindia - Académie de la langue basque. 1993. ⟨artxibo-01216996⟩

Share

Metrics

Record views

325

Files downloads

336