Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa GALDESORTA - CUESTIONARIO - QUESTIONNAIRE

Abstract : Hemen aurkezten dugun gaidesorta Euskal Herriko Hizkuntz Atlasak (EHHA) azken urteotan baliatu duena da. Atlas horren tresna bat baizik ez da, baina monografia egin nahi Iukeenak balia Iezake, ataIka, osorik edo osaturik, nolanahiz ere, abiapuntu gisa. Beraz, Iehenik atlasaren metodologian epe garrantzitsu baten berri ematen du, eta bestaide Ian zenbaiten Iagungarri izan daiteke. Atlasaren historia Iaburzki aipatu ondoan, gaidesortaren antolaketaz astiroago mintzatuko gara.
Type de document :
Rapport
[reportType_6] Euskaltzaindia - Académie de la langue basque. 1993
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [10 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01216996
Contributeur : Charles Videgain <>
Soumis le : dimanche 18 octobre 2015 - 11:47:31
Dernière modification le : mercredi 10 octobre 2018 - 19:54:32
Document(s) archivé(s) le : mardi 19 janvier 2016 - 10:12:26

Fichier

32644.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-01216996, version 1

Collections

Citation

Charles Videgain, Gotzon Aurrekoetxea. Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa GALDESORTA - CUESTIONARIO - QUESTIONNAIRE. [reportType_6] Euskaltzaindia - Académie de la langue basque. 1993. 〈artxibo-01216996〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

291

Téléchargements de fichiers

251