Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Other publications

Jean Haritschelharren hilberria (1923-2013)

Résumé : Jean Haritschelharen heriotzari omenez. "Irailaren 1ean zendu zitzaigun (2013). Berehala , udazkenean lau bazterretan hostoak bezala , hedatu zen berria Euskal Herrian gaindi , euskaltzale guziek etxekoekin bat egiten zutela haien nahigabean. Ez zen ustekabeko joatea , baitziren zenbait egun jadanik jakin zutela denek , jakin zuela Jeanek berak ere , osoki nagusitu zitzaiola bizia arrobatzen bezala duen odol minbizia. Eta handik laster eramanen zuela herioak..."
Document type :
Other publications
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01216969
Contributor : B. Oyharçabal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, October 18, 2015 - 9:49:36 AM
Last modification on : Monday, November 7, 2022 - 5:24:33 PM
Long-term archiving on: : Thursday, April 27, 2017 - 6:22:01 AM

File

77876.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01216969, version 1

Citation

Bernard Beñat, B. Oyharçabal. Jean Haritschelharren hilberria (1923-2013). 2013. ⟨artxibo-01216969⟩

Share

Metrics

Record views

89

Files downloads

136