Jean Haritschelharren hilberria (1923-2013)

Résumé : Jean Haritschelharen heriotzari omenez. "Irailaren 1ean zendu zitzaigun (2013). Berehala , udazkenean lau bazterretan hostoak bezala , hedatu zen berria Euskal Herrian gaindi , euskaltzale guziek etxekoekin bat egiten zutela haien nahigabean. Ez zen ustekabeko joatea , baitziren zenbait egun jadanik jakin zutela denek , jakin zuela Jeanek berak ere , osoki nagusitu zitzaiola bizia arrobatzen bezala duen odol minbizia. Eta handik laster eramanen zuela herioak..."
Type de document :
Autre publication
"Euskera" Euskaltzaindiaren aldizkaria. 2013, 58, 1. 315-325. Bilbo. 2013
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01216969
Contributeur : B. Oyharçabal <>
Soumis le : dimanche 18 octobre 2015 - 09:49:36
Dernière modification le : lundi 4 juin 2018 - 11:50:01
Document(s) archivé(s) le : jeudi 27 avril 2017 - 06:22:01

Fichier

77876.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-01216969, version 1

Collections

Citation

Bernard Oyharçabal. Jean Haritschelharren hilberria (1923-2013). "Euskera" Euskaltzaindiaren aldizkaria. 2013, 58, 1. 315-325. Bilbo. 2013. 〈artxibo-01216969〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

244

Téléchargements de fichiers

313