Hots Ahostunak Euskal Hiztegian

Abstract : Intonazioaren inguruko ikerketetan, arazo metodologiko nagusi bat izaten da galdeketetarako corpusa osatzean, izan ere, corpusa ezaugarri fonetiko-fonologiko hertsien arabera eraiki behar da uhinaren oinarrizko maiztasuna (F0, Hertz-etan neurtzen dena) jaso ahal izateko. Behaztopa-harri nagusia fonema ahoskabeen presentzia izaten da, fonazioa etetean, F0 uhina eteten da eta etenak irauten duen milisegundoetan ezin da neurketarik egin. Areago, mikroprosodiaren eraginez arazoa ez da etenetara mugatzen, eta etenaren osteko fonazioan uhinak etenik izango ez balitz izango ez lituzkeen balioak izaten ditu (nabarmenki, leherkarien osteko balioak igo egiten dira cf., i.a., Hanson (2009)). Hori dela-eta, laborategiko fonologia-ikerketak egiten dira intonazioan, hizketa libreak, oro har, zarata esperimental handia izaten baitu eta honenbestez, ez dituelako eskaintzen konparaziorako egokiak diren datuak. Horretarako, soinu ahostunez osatutako galdetegiak behar izaten dira, eta batzuetan zaila gertatzen da horiek egiteko hitz egokiak aurkitzea. Honela bada, jarraian datorrena intonazioaren ikerketan baliagarri izan daitekeen corpus bat da, soilik ahostunak diren soinuez osaturikoa. PERLen inguruan ikasi nahi izanez gero begiratu bat eman Astigarraga-eta (2009) lanari. Hemen oina (...) Corpusa osatzeko Xuxen hiztegia arakatu dut eta soilik ahostunez osatutako hitzak erauzi (horretarako Unix eta PERL script pare bat baliatu ditut).1 80.778 hitzez osatutako corpusetik 5.535 hitz erauzi dira ; behean ematen ditut intonazioaren ikerketarako galdetegien prestaketan lagungarri izan daitezkeelakoan.
Type de document :
Article dans une revue
Lapurdum - Etudes basques, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2011, Lapurdum XV, XV, pp.101-141. 〈10.4000/lapurdum.2332〉
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [2 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01201025
Contributeur : Jean-Baptiste Coyos <>
Soumis le : jeudi 17 septembre 2015 - 14:32:21
Dernière modification le : mercredi 13 février 2019 - 14:50:03
Document(s) archivé(s) le : mardi 29 décembre 2015 - 07:50:40

Fichier

lapurdum-2332-15-hots-ahostuna...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

Collections

Citation

Aritz Irurtzun. Hots Ahostunak Euskal Hiztegian. Lapurdum - Etudes basques, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2011, Lapurdum XV, XV, pp.101-141. 〈10.4000/lapurdum.2332〉. 〈artxibo-01201025〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

103

Téléchargements de fichiers

796