Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Hizkeren arteko aldakortasun sintaktikoa aztertzeko metodologiaren nondik norakoak : BASYQUE aplikazioa

Abstract : Artikulu honetan BASYQUE aplikazioa sortzeko jarraitu den metodologia aurkezten da, metodologia horren inguruko hainbat gogoetarekin batera. Aplikazio hau Iparraldeko hizkeren baitako bariazio sintaktikoa biltzera mugatzen den arren, baliatzen diren metodologia eta bitartekoak erabilgarriak dira beste hizkera batzuen inguruan ere antzeko aplikazioak sortu eta bariazioaren inguruko azterbide berriak irekitzeko.
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01200685
Contributor : Ricardo Etxepare Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, September 17, 2015 - 7:59:57 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, December 29, 2015 - 7:39:29 AM

File

lapurdum-2393-16-hizkeren-arte...
Files produced by the author(s)

Identifiers

Citation

Larraitz L. Uria, Ricardo Rikardo, R. Etxepare. Hizkeren arteko aldakortasun sintaktikoa aztertzeko metodologiaren nondik norakoak : BASYQUE aplikazioa. Lapurdum, Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR 5478 CNRS, 2012, lapurdum XVI, XVGI, pp.137-151. ⟨10.4000/lapurdum.2393⟩. ⟨artxibo-01200685⟩

Share

Metrics

Record views

96

Files downloads

168