Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

Euskaltzaindia Frantziako legedian (2005ean)

Résumé : Txosten honetan argitasun ekartzen dugu Euskaltzaindiak Iparraldean duen gaur egungo izaera juridikoaz (2005). Beraz, aurkezpen honek ez du deus berririk ekarriko, ez eta deus berririk erakatsiko Iparraldeko egoeraren berri jadanik zekiten euskaltzainei, haren helburua baita zertan gauden azterkatzea, eta hobekuntzarik egin badaiteke, nondik abiatzekoak garen gogoratzea.
Document type :
Reports
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00944690
Contributor : B. Oyharçabal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, February 11, 2014 - 9:04:50 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Monday, May 12, 2014 - 1:45:10 AM

File

Euskaltzaindia_Frantziako_lege...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00944690, version 1

Citation

Bernard Beñat, B. Oyharçabal. Euskaltzaindia Frantziako legedian (2005ean). 2005. ⟨artxibo-00944690⟩

Share

Metrics

Record views

142

Files downloads

506