Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Bi datibo egitura ifar-ekialdeko zenbait hizkeratan

Résumé : Ekialdeko zenbait hizkeratan, ohikoa da datiboa lekuzkoak iduri duten roletan aurkitzea. Erdialdeko eta mendebaldeko hizkeretan era horretako rolak leku postposizioen bitartez gauzatzen dira Leku datiboez aparte, ekialdeko hizkera berek badute txandakatzea deitu genezakeen zerbait datibo komunztaduraren eremuan (Oyharçabal, 1992 ; Ortiz de Urbina, 1995 ; Etxepare eta Oyharçabal, 2009 ; Fernandez eta Ortiz de Urbina, 2008). Ikus esate baterako pare minimotzat jo ditzakegun ondoko kasuak. Artikulu honek bi fenomeno horiek lotuta daudela defendatzen du. Lau dira lotura hori egitea ahalbidetzen duten hipotesiak
Complete list of metadata

Cited literature [44 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00823558
Contributor : Ricardo Etxepare Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, May 17, 2013 - 12:12:07 PM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Sunday, August 18, 2013 - 4:14:32 AM

File

Lapurdum-2009_Bi-datibo-egitur...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00823558, version 1

Citation

Ricardo Rikardo, R. Etxepare, Bernard Beñat, B. Oyharçabal. Bi datibo egitura ifar-ekialdeko zenbait hizkeratan. Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan - Changements, variations et variantes dans la langue et les textes basques, Dec 2008, Baiona, Frantzia. pp.145-158. ⟨artxibo-00823558⟩

Share

Metrics

Record views

136

Files downloads

228