Bi datibo egitura ifar-ekialdeko zenbait hizkeratan

Résumé : Ekialdeko zenbait hizkeratan, ohikoa da datiboa lekuzkoak iduri duten roletan aurkitzea. Erdialdeko eta mendebaldeko hizkeretan era horretako rolak leku postposizioen bitartez gauzatzen dira Leku datiboez aparte, ekialdeko hizkera berek badute txandakatzea deitu genezakeen zerbait datibo komunztaduraren eremuan (Oyharçabal, 1992 ; Ortiz de Urbina, 1995 ; Etxepare eta Oyharçabal, 2009 ; Fernandez eta Ortiz de Urbina, 2008). Ikus esate baterako pare minimotzat jo ditzakegun ondoko kasuak. Artikulu honek bi fenomeno horiek lotuta daudela defendatzen du. Lau dira lotura hori egitea ahalbidetzen duten hipotesiak
Type de document :
Communication dans un congrès
Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan - Changements, variations et variantes dans la langue et les textes basques, Dec 2008, Baiona, Frantzia. pp.145-158, 2009
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [44 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00823558
Contributeur : Rikardo Etxepare <>
Soumis le : vendredi 17 mai 2013 - 12:12:07
Dernière modification le : mardi 12 février 2019 - 06:20:09
Document(s) archivé(s) le : dimanche 18 août 2013 - 04:14:32

Fichier

Lapurdum-2009_Bi-datibo-egitur...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00823558, version 1

Collections

Citation

Ricardo Etxepare, Bernard Oyharçabal. Bi datibo egitura ifar-ekialdeko zenbait hizkeratan. Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan - Changements, variations et variantes dans la langue et les textes basques, Dec 2008, Baiona, Frantzia. pp.145-158, 2009. 〈artxibo-00823558〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

374

Téléchargements de fichiers

248