Euskaltzaindiaren corpusez

Résumé : Euskaltzaindiarentzat garrantzi handia dute testuek, hauen ikerketan oinarritzen baitira bereziki haren lanak. Aski da gure erakundearen iraganeko gorabeherei behatzea, berehala horretaz konturatzeko. Nork dudan jar dezake testuen euskarri sendoa izan gabe biziki zail dela deus funtsezkorik egitea hizkuntzaren finkatzeko? Testu oinarri horren garrantzia are handiagoa egin zaigu azken hamarkadan, teknologia berriei esker, duela guti ezin asmatuzkoak eta ezin amestuzkoak ziren ikerbideak eskuen artean izan baititzakete orain hizkuntzalariek, eta ondorioz lan egiteko erak, erran nahi baitu hizkuntza datu askoren azterkatzeko baldintzak, osoki aldatu baitira. Txosten hau ideia horretan egina da: gogoeta egitera laguntzeko eta Euskaltzaindiari proposamen zenbaiten egiteko. Hiru puntutan aurkeztuko dut: * oinarrizko termino batzuen argitzea; * Euskaltzaindiak orain arte eratu dituen corpusen deskribatzea; * Euskaltzaindiak geroari buruz izan ditzakeen jokabideen aurkeztea, eta proposamenen egitea.
Complete list of metadatas

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00699280
Contributor : B. Oyharçabal <>
Submitted on : Sunday, May 20, 2012 - 1:24:10 PM
Last modification on : Tuesday, February 12, 2019 - 6:20:09 AM
Long-term archiving on : Tuesday, August 21, 2012 - 2:21:19 AM

File

Euskaltzaindiaren_corpusez_Eus...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00699280, version 1

Collections

Citation

Bernard Oyharçabal. Euskaltzaindiaren corpusez. Euskera, 2004, pp.43-55. ⟨artxibo-00699280⟩

Share

Metrics

Record views

223

Files downloads

86