Skip to Main content Skip to Navigation
Preprints, Working Papers, ...

Gernikako euskararen azterketa dialektologikoa

Résumé : Gernikako euskararen inguruko azterketa dialektologiko bat egiteko saiakera da. Horretarako, 23 urteko mutil baten ahozko hizkeraren ezaugarriak aztertuko eta deskribatuko dira. Gernika mendebaleko azpi-euskalki nagusi bien (sartaldekoa eta sortaldekoa) arteko hizkera da, Busturialdeko beste hainbat herritako euskerarekin batera eta, gainera, hizkuntz-aldakortasun handia dagoen lekua ere bada, merkataritza gune garrantzitsua izateaz gain, irakaskuntzan ere indar handia duelako.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00698800
Contributor : Ariane Ensunza Aldamizetxebarria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, May 17, 2012 - 9:20:21 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:54:48 PM
Long-term archiving on: : Saturday, August 18, 2012 - 2:23:17 AM

File

Gernikako_euskararen_azterketa...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00698800, version 1

Collections

Citation

Ariane Ensunza Aldamizetxebarria. Gernikako euskararen azterketa dialektologikoa. 2009. ⟨artxibo-00698800⟩

Share

Metrics

Record views

206

Files downloads

871