HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Preprints, Working Papers, ...

Gernikako euskararen azterketa dialektologikoa

Résumé : Gernikako euskararen inguruko azterketa dialektologiko bat egiteko saiakera da. Horretarako, 23 urteko mutil baten ahozko hizkeraren ezaugarriak aztertuko eta deskribatuko dira. Gernika mendebaleko azpi-euskalki nagusi bien (sartaldekoa eta sortaldekoa) arteko hizkera da, Busturialdeko beste hainbat herritako euskerarekin batera eta, gainera, hizkuntz-aldakortasun handia dagoen lekua ere bada, merkataritza gune garrantzitsua izateaz gain, irakaskuntzan ere indar handia duelako.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00698800
Contributor : Ariane Ensunza Aldamizetxebarria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, May 17, 2012 - 9:20:21 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:54:48 PM
Long-term archiving on: : Saturday, August 18, 2012 - 2:23:17 AM

File

Gernikako_euskararen_azterketa...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00698800, version 1

Collections

Citation

Ariane Ensunza Aldamizetxebarria. Gernikako euskararen azterketa dialektologikoa. 2009. ⟨artxibo-00698800⟩

Share

Metrics

Record views

205

Files downloads

849