Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

Gandara eta De la Quadra: Gernikako eta Bermeoko euskara XVIII. mendean

Résumé : Lan hau aurrerago egin nahi ditugun ikerketen hastapeneko lantxo bat da. Gerora egin nahi ditugun ikerketa horietan, Busturialdeako euskarak denboran eta espazioan jasandako bilakaera aztertu nahi dugu. Nolanahi ere den, Busturialdeako euskara aztertzen hasteko, beharrezkoa da, beste edozein lekutako euskara aztertzerakoan bezala, honen iragana ahal bezain zehatzen ezagutzea. Horregatik, oraingo lan hau egiteko Busturialdeako herrietako idatzizko lekukotasun zahar batzuk bildu eta aztertu ditugu; Gandara eta De la Quadraren testuak, hain zuzen ere.
Document type :
Reports
Complete list of metadata

Cited literature [5 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00698794
Contributor : Ariane Ensunza Aldamizetxebarria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, May 17, 2012 - 8:58:03 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:53:55 PM
Long-term archiving on: : Saturday, August 18, 2012 - 2:23:00 AM

File

Gandara_eta_De_la_Quadra.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00698794, version 1

Collections

Citation

Ariane Ensunza Aldamizetxebarria. Gandara eta De la Quadra: Gernikako eta Bermeoko euskara XVIII. mendean. 2010. ⟨artxibo-00698794⟩

Share

Metrics

Record views

117

Files downloads

119