"Norantz" datu-basea: Aurkezpena eta aditz komunztadurako datuak

Résumé : Lan honetan Baionan 2009-2011 bitartean gauzatu den NORANTZ datu-basearen aurkezpena dakargu, bidenabar haren bidez iker daitekeen gramatika puntu bat --pertsona komunztadura anizkuna-- testuinguru adierazgarrietan aztertuz. Datu-basearen helburua da Iparraldeko egungo euskal hiztun arrunten gramatika jokabide nagusiak biltzea, eskualde horretako euskara biziaren, edo, bestela adieraziz, honen oinarrian diren gramatikazko joeren irudi bat izateko. Lanaren lehen partean, datu-basearen aurkezpen orokorra egiten dugu, eta hau sortzeko izan diren arrazoiak eta erabili den metodologia azaltzen, datu-basearen mugak erakustearekin batera. Bigarren partean, gramatika ezaugarri abstraktu bati begiratu diogu: pertsona komunztadura anizkuna Iparraldeko egungo hiztunetan zenbateraino gauzatzen den aztertu dugu, euskararen morfojoskeraren ezaugarri nabarmena delako, eta euskararen historian euskalkien arabera molde desberdinetan gauzatu dena.
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [40 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00685841
Contributeur : B. Oyharçabal <>
Soumis le : vendredi 6 avril 2012 - 11:00:18
Dernière modification le : lundi 4 juin 2018 - 12:12:01
Document(s) archivé(s) le : lundi 26 novembre 2012 - 12:56:51

Fichier

NORANTZ_aurkezpena_eta_aditz_k...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00685841, version 1

Collections

Citation

Bernard Oyharçabal, Irantzu Epelde, Jasone Salaberria Fuldain. "Norantz" datu-basea: Aurkezpena eta aditz komunztadurako datuak. 2012. 〈artxibo-00685841〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

646

Téléchargements de fichiers

452