Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

"Norantz" datu-basea: Aurkezpena eta aditz komunztadurako datuak

Résumé : Lan honetan Baionan 2009-2011 bitartean gauzatu den NORANTZ datu-basearen aurkezpena dakargu, bidenabar haren bidez iker daitekeen gramatika puntu bat --pertsona komunztadura anizkuna-- testuinguru adierazgarrietan aztertuz. Datu-basearen helburua da Iparraldeko egungo euskal hiztun arrunten gramatika jokabide nagusiak biltzea, eskualde horretako euskara biziaren, edo, bestela adieraziz, honen oinarrian diren gramatikazko joeren irudi bat izateko. Lanaren lehen partean, datu-basearen aurkezpen orokorra egiten dugu, eta hau sortzeko izan diren arrazoiak eta erabili den metodologia azaltzen, datu-basearen mugak erakustearekin batera. Bigarren partean, gramatika ezaugarri abstraktu bati begiratu diogu: pertsona komunztadura anizkuna Iparraldeko egungo hiztunetan zenbateraino gauzatzen den aztertu dugu, euskararen morfojoskeraren ezaugarri nabarmena delako, eta euskararen historian euskalkien arabera molde desberdinetan gauzatu dena.
Complete list of metadata

Cited literature [40 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00685841
Contributor : B. Oyharçabal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, April 6, 2012 - 11:00:18 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Monday, November 26, 2012 - 12:56:51 PM

File

NORANTZ_aurkezpena_eta_aditz_k...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00685841, version 1

Citation

Bernard Beñat, B. Oyharçabal, Irantzu Epelde, Jasone J. Salaberria Fuldain. "Norantz" datu-basea: Aurkezpena eta aditz komunztadurako datuak. 2012. ⟨artxibo-00685841⟩

Share

Metrics

Record views

178

Files downloads

601