Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Dibarrart-en kantu baten aldaketa

Résumé : Iurretako euskal lore jokoetan, 1891an, aurkeztua izan zen kantu bat, titulutzat "Euskaldunen loriak" zeukana. Hamahiru bertsu, bakoitzak hamahiru silabako (7+6) lau neurtitz, itxuraz beraz Iparraldetik etorria, airea "Adio Euskal Herria" edo "Gernikako arbola", hona zein diren kantu horren ezaugarriak. Hiru urteren buruan, Donibane Lohizuneko euskal bestetako sortu zuten kantu zeingehiagokara, Dibarrart, Baigorriko elizako xantreak, igorri zuen kantu bat Eskuara, Eskualdunak eta heien loriak deitua. Gaia berbera edo bederen idurikoa, lehen neurtitza adibidez, hitz baten aldaera bakarrik dauka guziz / zahar eta bi kantuak konparatuz ez da dudarik Dibarrart izan zela Iurretako kantuaren egilea eta, aldaketa zenbait eginik, aurkeztu zuela kantu bera Donibane Lohizunen 1894an.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00660872
Contributor : Jean Haritschelhar Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, January 17, 2012 - 8:29:15 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:55:04 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, April 18, 2012 - 2:45:37 AM

File

Dibarrat_Iker_17.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00660872, version 1

Citation

Jean Haritschelhar. Dibarrart-en kantu baten aldaketa. Lapurdum, Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR 5478 CNRS, 2005, pp.281-296. ⟨artxibo-00660872⟩

Share

Metrics

Record views

86

Files downloads

518