Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Iparraldeko olerkaritza

Résumé : Argi dago ohiko ahapaldi errima bakarrekoa baztertzen dutela XVII. mendean mester de clerecíako olerkariek, asonantzia utziz eta frantses eredua segituz bereganatzen dutela errima bere aldaera guziekin. Bere iritzia eman du Oihenartek, denetan jakintsunena eta erabili bere olerkietan. Anartean bi ereduak bizi dira XVIII. eta XIX. mendeetan, bat, herrikoia, bertsolariena, ahozkoa eta beraz ezkutua, gordea, berriz agertzen dena bereziki XIX. mendean Etxahun, Oxalde, Ibarrart eta bertze hanitzekin ; denbora berean olerkari eskolatuak segitzen dute XVII. mendean ideki zen ildoa. Halere ageri da badirela haien artean ahapaldi errima bakarreko erabiltzen dutenak, bi ereduak onartuz. Elissamburu eta Adema deitzen dira eta idatzi dituzten olerki edo kantuak bizi dira oraindik, olerkari onak zirela seinale.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00660870
Contributor : Jean Haritschelhar Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, January 17, 2012 - 8:05:24 PM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, April 18, 2012 - 2:45:26 AM

File

Iparraldeko_olerkaritza_Iker_2...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00660870, version 1

Citation

Jean Haritschelhar. Iparraldeko olerkaritza. Lapurdum, Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR 5478 CNRS, 2009, pp.199-218. ⟨artxibo-00660870⟩

Share

Metrics

Record views

101

Files downloads

224