Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Bokal sudurkariak tentatzen [Sur les voyelles nasales du basque]

Résumé : Erkidego elebidunetan bi hizkuntzek elkarri nola eragiten dioten ikusiz (gure lan honetan, hizkuntza nagusiak ⎯frantsesak⎯ euskaran nola eragiten duen) hizkuntza hartzailearen jokamoldeak neur ditzakegu, hark baliatzen dituen bilakaerak eta baliabideak azaltzeko. Ipar Euskal Herriko hizkera batean ikusi nahi izan dugu, oraingoan, hori nola gertatzen den. Ez da lan honen helburua Iparraldeko gaur egungo euskaran frantsesezko maileguak hartzerakoan joera nagusiak zein diren aztertzea, baina bai fonologia ezaugarri jakin baten bitartez gertatzen ari den berrikuntza bat azaltzea: frantsesak bokal ahokariez gain bokal sudurkariak ere badituenez, ikusi nahi izan dugu frantsesezko hitzak mailegatzerakoan euskaraz ⎯lapurteraz-- bokal sudurkariak gordetzen diren, edo, berezkoa zaion sistemaren arabera, bokal horiek ahokari bihurtzen dituen.
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00644030
Contributor : Irantzu Epelde Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, November 23, 2011 - 2:31:38 PM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Friday, February 24, 2012 - 2:26:25 AM

File

Jauregi_Epelde.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00644030, version 1

Citation

Irantzu Epelde, Oroitz Jauregi. Bokal sudurkariak tentatzen [Sur les voyelles nasales du basque]. "Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina", 2008, Pamplona, Espainia. ⟨artxibo-00644030⟩

Share

Metrics

Record views

121

Files downloads

99