Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Book sections

Francisque Michel eta euskal literaturaren historia

Résumé : Francisque Michel-ek "Le Pays basque" argitaratu zuen 1857-an. Liburu gotor hartan, euskal literaturaren aurkezpen luze eta sakona egiten du. Orduz geroz egin diren " Euskal literaturaren historietan " beti aipatua da liburu hura bainan, gauza guti erraten da hartan aurkitzen den edukiaz eta gutiago oraindik Francisque Michel-ek erabili duen metodologiaz. Bi pundu horiek aztertuko ditugu ondoko lerroetan.
Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00624476
Contributor : Jean - Jon Casenave Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, September 18, 2011 - 2:24:24 PM
Last modification on : Monday, November 7, 2022 - 5:24:33 PM
Long-term archiving on: : Monday, December 19, 2011 - 2:20:21 AM

File

Article_Francisque_Michel.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00624476, version 1

Citation

Jean Jon, J. Casenave. Francisque Michel eta euskal literaturaren historia. Argitaratzaileak : R. Etxepare, R. Gomez, J. Lakarra. Beñat Oihartzabali Gorazarre, Annuario del Seminario de Filologia vasca " Julio de Urquijo ", pp.173-179, 2009. ⟨artxibo-00624476⟩

Share

Metrics

Record views

102

Files downloads

1041