Francisque Michel eta euskal literaturaren historia

Résumé : Francisque Michel-ek "Le Pays basque" argitaratu zuen 1857-an. Liburu gotor hartan, euskal literaturaren aurkezpen luze eta sakona egiten du. Orduz geroz egin diren " Euskal literaturaren historietan " beti aipatua da liburu hura bainan, gauza guti erraten da hartan aurkitzen den edukiaz eta gutiago oraindik Francisque Michel-ek erabili duen metodologiaz. Bi pundu horiek aztertuko ditugu ondoko lerroetan.
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
Argitaratzaileak : R. Etxepare, R. Gomez, J. Lakarra. Beñat Oihartzabali Gorazarre, Annuario del Seminario de Filologia vasca " Julio de Urquijo ", pp.173-179, 2009
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00624476
Contributeur : Jean - Jon Casenave <>
Soumis le : dimanche 18 septembre 2011 - 14:24:24
Dernière modification le : vendredi 1 juin 2018 - 16:04:01
Document(s) archivé(s) le : lundi 19 décembre 2011 - 02:20:21

Fichier

Article_Francisque_Michel.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00624476, version 1

Collections

Citation

Jean Casenave. Francisque Michel eta euskal literaturaren historia. Argitaratzaileak : R. Etxepare, R. Gomez, J. Lakarra. Beñat Oihartzabali Gorazarre, Annuario del Seminario de Filologia vasca " Julio de Urquijo ", pp.173-179, 2009. 〈artxibo-00624476〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

389

Téléchargements de fichiers

1617