Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

"Omen" bariazioan

Résumé : Artikulu honetan "omen" partikularen distribuzioa deskribatzen eta aztertzen saiatu gara, erdialde eta ekialdeko hizkeretan erakusten duen bariazioa aintzat hartuz. Bariazio horren azterketak hiru egitura desberdin erakutsian jartzen ditu: bata, erdialdeko hizkeretan bereziki ordezkatua dena, zeinetan "omen" moduzko partikula bat den, sintaxi aldetik buru bat dena; beste bat, ekialdeko hizkerek bakarrik erakusten dutena, zeinetan "omen" esan-entzunezko ebidentzia adierazten duen elementu konplexu bat baita, perpausaren gune izendatu batzuetan ager daitekeena. Gune horiek amankomuneko ezaugarri semantikoa dute: guztiak ere proposizio bat argumentu gisa har dezaketen operadoreak lexikalizatzen dituzten kategoria funtzionalak dira, hala nola polaritatea, modua, edota zeharkako diskurtsuari ahalbidetzen dutenak. "Omen" partikulak azkenik, ebidentzialitatea izendatuki kodetzen duen proiektzio funtzional bat gauza dezake, edo horrelako proiektzio baten espezifikatzaile izan. Bariazioaren emaitza hauek esan-entzunezko ebidentzialitatearen ikuspegi jakin bat ematen digute: haren arabera, ebidentzialitatearen adierazpenak forma sintaktiko bat baino gehiago har dezake, modalitatearen adierazpenarekin nahas daitekeena kasu batzuetan, edo izenezko elementu konplexuen eta perpaus egituraren arteko harreman sintaktikoetarik erator daitekeena destetan. Esan-entzunezko ebidentzialitate sintaktikoa beraz, baldintza batzuen pean bakarrik ematen ahal da, baina ez baitezpada, ikuspegi zurrunagoek nahiko luketen bezala, gune sintaktiko bakar baten bitartez. Alde horretatik euskarazko "omen"-en baitako bariazioaren azterketak tipologiari eta sintaxi teoriari ekarpen bat ere egiten dio.
Document type :
Reports
Complete list of metadata

Cited literature [41 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00425322
Contributor : Ricardo Etxepare Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, October 20, 2009 - 5:25:08 PM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Saturday, November 26, 2016 - 1:49:23 PM

Files

Omen_bariazioan_1_.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00425322, version 1

Citation

Ricardo Rikardo, R. Etxepare. "Omen" bariazioan. 2009. ⟨artxibo-00425322⟩

Share

Metrics

Record views

137

Files downloads

142