"Omen" bariazioan

Résumé : Artikulu honetan "omen" partikularen distribuzioa deskribatzen eta aztertzen saiatu gara, erdialde eta ekialdeko hizkeretan erakusten duen bariazioa aintzat hartuz. Bariazio horren azterketak hiru egitura desberdin erakutsian jartzen ditu: bata, erdialdeko hizkeretan bereziki ordezkatua dena, zeinetan "omen" moduzko partikula bat den, sintaxi aldetik buru bat dena; beste bat, ekialdeko hizkerek bakarrik erakusten dutena, zeinetan "omen" esan-entzunezko ebidentzia adierazten duen elementu konplexu bat baita, perpausaren gune izendatu batzuetan ager daitekeena. Gune horiek amankomuneko ezaugarri semantikoa dute: guztiak ere proposizio bat argumentu gisa har dezaketen operadoreak lexikalizatzen dituzten kategoria funtzionalak dira, hala nola polaritatea, modua, edota zeharkako diskurtsuari ahalbidetzen dutenak. "Omen" partikulak azkenik, ebidentzialitatea izendatuki kodetzen duen proiektzio funtzional bat gauza dezake, edo horrelako proiektzio baten espezifikatzaile izan. Bariazioaren emaitza hauek esan-entzunezko ebidentzialitatearen ikuspegi jakin bat ematen digute: haren arabera, ebidentzialitatearen adierazpenak forma sintaktiko bat baino gehiago har dezake, modalitatearen adierazpenarekin nahas daitekeena kasu batzuetan, edo izenezko elementu konplexuen eta perpaus egituraren arteko harreman sintaktikoetarik erator daitekeena destetan. Esan-entzunezko ebidentzialitate sintaktikoa beraz, baldintza batzuen pean bakarrik ematen ahal da, baina ez baitezpada, ikuspegi zurrunagoek nahiko luketen bezala, gune sintaktiko bakar baten bitartez. Alde horretatik euskarazko "omen"-en baitako bariazioaren azterketak tipologiari eta sintaxi teoriari ekarpen bat ere egiten dio.
Type de document :
Rapport
2009
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [41 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00425322
Contributeur : Rikardo Etxepare <>
Soumis le : mardi 20 octobre 2009 - 17:25:08
Dernière modification le : mardi 12 février 2019 - 06:20:16
Document(s) archivé(s) le : samedi 26 novembre 2016 - 13:49:23

Fichiers

Omen_bariazioan_1_.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00425322, version 1

Collections

Citation

Ricardo Etxepare. "Omen" bariazioan. 2009. 〈artxibo-00425322〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

400

Téléchargements de fichiers

214