Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Galdegaia Bere Bakardadean

Résumé : Lan honetan galdegaiaren izaera semantiko-pragmatikoa aztertuko dut literaturan aipatu izan diren galdegai motak galdegai bakarrera ekartzeko proposatuz. 2. atalean galdegaiaren afera aurkeztuko dut autore desberdinek proposatu dituzten galdegaiaren natura kontrastibo, informatibo, aurresuposizional, ez-aurresuposizional eta abarrak laburbilduz.
Lan honetan, bi « forma logiko » desberdinduko dira : Forma Logikoa eta forma logikoa. (...) Autoreon iritzien aurkezpenaren ostean, heien argudiaketen kritika bat aurkeztuko dut eta nire proposamena egin : galdegai bat besterik ez dago, eta interpretazio-diferentziak epifenomenalak dira. Honela, 3. atalean Herburger (2000) lanean oinarrituz, galdegaiarentzat proposatzen dudan forma logikoa aurkeztuko dut. Galdegaien interpretazioen arteko aldea, ez da galdegaian berean egongo, egitura bakoitzaren kuantifikatzailean baizik : testuingururik gabeko esaldiek informazio berria besterik ez dute emango, hala gertakarien gaineko kuantifikatzaile existentzial batez definituak izango dira. Testuingurudun galdegaietan ordea, galdegai aurresuposizioa eta exhaustibitatea izango ditugu, testuinguruan aipatuak diren gertakarien deskripzio definituak direlako.
Complete list of metadata

Cited literature [61 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00291730
Contributor : Aritz Irurtzun Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, June 29, 2008 - 12:00:19 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:55:03 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, March 29, 2017 - 2:56:17 PM

File

10-2005_art5.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00291730, version 2

Collections

Citation

Aritz Irurtzun. Galdegaia Bere Bakardadean. Lapurdum, Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR 5478 CNRS, 2005, pp.95-125. ⟨artxibo-00291730v2⟩

Share

Metrics

Record views

121

Files downloads

254