Galdegaia Bere Bakardadean

Résumé : Lan honetan galdegaiaren izaera semantiko-pragmatikoa aztertuko dut literaturan aipatu izan diren galdegai motak galdegai bakarrera ekartzeko proposatuz. 2. atalean galdegaiaren afera aurkeztuko dut autore desberdinek proposatu dituzten galdegaiaren natura kontrastibo, informatibo, aurresuposizional, ez-aurresuposizional eta abarrak laburbilduz.
Lan honetan, bi « forma logiko » desberdinduko dira : Forma Logikoa eta forma logikoa. (...) Autoreon iritzien aurkezpenaren ostean, heien argudiaketen kritika bat aurkeztuko dut eta nire proposamena egin : galdegai bat besterik ez dago, eta interpretazio-diferentziak epifenomenalak dira. Honela, 3. atalean Herburger (2000) lanean oinarrituz, galdegaiarentzat proposatzen dudan forma logikoa aurkeztuko dut. Galdegaien interpretazioen arteko aldea, ez da galdegaian berean egongo, egitura bakoitzaren kuantifikatzailean baizik : testuingururik gabeko esaldiek informazio berria besterik ez dute emango, hala gertakarien gaineko kuantifikatzaile existentzial batez definituak izango dira. Testuingurudun galdegaietan ordea, galdegai aurresuposizioa eta exhaustibitatea izango ditugu, testuinguruan aipatuak diren gertakarien deskripzio definituak direlako.
Type de document :
Article dans une revue
Lapurdum - Euskal Ikerketen Aldizkaria, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2005, pp.95-125
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [61 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00291730
Contributeur : Aritz Irurtzun <>
Soumis le : dimanche 29 juin 2008 - 12:00:19
Dernière modification le : mercredi 13 février 2019 - 14:50:03
Document(s) archivé(s) le : mercredi 29 mars 2017 - 14:56:17

Fichier

10-2005_art5.pdf
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00291730, version 2

Collections

Citation

Aritz Irurtzun. Galdegaia Bere Bakardadean. Lapurdum - Euskal Ikerketen Aldizkaria, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2005, pp.95-125. 〈artxibo-00291730v2〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

268

Téléchargements de fichiers

161