Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Testuen historia dela-eta: Duvoisinen literatura iruzurrak eta santa Jenobebaren koplak

Résumé : Duela bizpahiru urte Lapurdum IX.ean santa Elisabetez eta lehenbiziko pastoral zaharrez eginikako lan batean, F. Michelek (1854 eta 1857, 47-48. or.) eta Garcia & Urkizuk (1991, I. liburukia, 46. kantua, 88-89. or.) ezagutarazi santa Jenobeba tragediako kantua aipatu nuen. Adierazten nuen artikulu hartan nire ustez ez zela dudarik iruzur literario baten ondorio zela kantu hura (eta omenkako tragedia hura bera), eta segurenaz ere Duvoisinek artzaintsa xahar baten ahotik bildu zituelako bertso horiek, egiazki, berak bere baitarik osoki asmatu zituela. Geroztik hona ez dut iritzia aldatu; alderantziz. Kopla haien eskuzko kopia bat aurkitu baitut, haien berri eman nahi nuke hemen, aitzinetik egin zen Garzia & Urkizuren (1991) argitalpena [hemendik aitzina G&U], ezagutzen zen bakarra, puntu batean baino gehiagotan zuzentzekoa dela iruditzen baitzait. Azkenean, Duvoisinek euskarazko bertso horientzat idatzi zuen frantsesezko itzulpena ere ekarriko dut hona, Michelek (1854, 1857) egin zuen hitzez hitzeko itzulpen hertsiari ez baitarraio.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [13 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00291676
Contributor : B. Oyharçabal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, June 29, 2008 - 1:06:10 PM
Last modification on : Monday, November 7, 2022 - 5:24:33 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, September 21, 2010 - 5:05:58 PM

File

11_2006_art12.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00291676, version 2

Citation

Bernard Beñat, B. Oyharçabal. Testuen historia dela-eta: Duvoisinen literatura iruzurrak eta santa Jenobebaren koplak. Lapurdum, 2006, XI, pp.281-290. ⟨artxibo-00291676v2⟩

Share

Metrics

Record views

124

Files downloads

197