Intxauspe Axularren zentsuratzaile ? "Gero"-ren gaurkotzaile ?

Résumé : Ikerketa honetan Axularren "Gero"ko zenbait kapitulu (bost orotara) hautatu ditut Intxauspe nola jokatu den agertarazteko, garbituz, leunduz, apainduz "Gero" deitzen den liburua. Lehenik osoki itzulipurdikatu ditu kapituluak eta gero lerro batzu kendu, beste batzu gehitu erakutsi dudan bezala. Berak dion bezala "Axularen demboran bai erdaraz, bai euscaraz orai baino libroquiago eta nasaiquiago mintço ciren; gaucen beren icenaz deitceaz nehor etcen asaldatcen". Azturak aldatu dira eta aldatze hori kontuan hartu du Intxauspek. Ene lehenbiziko galdera berriz nator: Intxauspe Axularren zentsuratzaile? Geroren gaurkotzaile? Zuek hauta.
Type de document :
Communication dans un congrès
"Manuel Inchausperen mendeurrena", 2003, Espainia. Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca, pp.569-580, 2003
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00085382
Contributeur : Jean Haritschelhar <>
Soumis le : mercredi 12 juillet 2006 - 14:20:46
Dernière modification le : jeudi 4 janvier 2018 - 11:02:19
Document(s) archivé(s) le : vendredi 13 mai 2011 - 23:31:21

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00085382, version 1

Collections

Citation

Jean Haritschelhar. Intxauspe Axularren zentsuratzaile ? "Gero"-ren gaurkotzaile ?. "Manuel Inchausperen mendeurrena", 2003, Espainia. Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca, pp.569-580, 2003. 〈artxibo-00085382〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

271

Téléchargements de fichiers

81