Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Intxauspe Axularren zentsuratzaile ? "Gero"-ren gaurkotzaile ?

Résumé : Ikerketa honetan Axularren "Gero"ko zenbait kapitulu (bost orotara) hautatu ditut Intxauspe nola jokatu den agertarazteko, garbituz, leunduz, apainduz "Gero" deitzen den liburua. Lehenik osoki itzulipurdikatu ditu kapituluak eta gero lerro batzu kendu, beste batzu gehitu erakutsi dudan bezala. Berak dion bezala "Axularen demboran bai erdaraz, bai euscaraz orai baino libroquiago eta nasaiquiago mintço ciren; gaucen beren icenaz deitceaz nehor etcen asaldatcen". Azturak aldatu dira eta aldatze hori kontuan hartu du Intxauspek. Ene lehenbiziko galdera berriz nator: Intxauspe Axularren zentsuratzaile? Geroren gaurkotzaile? Zuek hauta.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00085382
Contributor : Jean Haritschelhar Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, July 12, 2006 - 2:20:46 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:53:27 PM
Long-term archiving on: : Friday, May 13, 2011 - 11:31:21 PM

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00085382, version 1

Citation

Jean Haritschelhar. Intxauspe Axularren zentsuratzaile ? "Gero"-ren gaurkotzaile ?. "Manuel Inchausperen mendeurrena", 2003, Espainia. pp.569-580. ⟨artxibo-00085382⟩

Share

Metrics

Record views

56

Files downloads

71