. J. Etchepare, , 1931.

J. Casenave, « Le livre en langue basque durant l'entre-deux-guerres, 1999.

P. Xarriton, (arg.). Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. Pars prior. Donostia. ASJU-Gipuzkoako Foru Aldundia, vol.602, 1991.

J. Kortazar, Publishing and literary system in: Basque literature, 2015.

J. Casenave, « Le livre en langue basque durant l'entre-deux-guerres, 1999.

, arg.) Munich, 1986.

, Diccionario Nietzsche. Conceptos, obras, influencias y lugares. Madrid. Biblioteca Nueva, Niemeyer, C. (arg, vol.522, 2012.

. Auzi-honen-inguruan, Naturalismoa" in: Literatura Terminoen Hiztegia, Euskal literaturaren hiztegia, 2008.

R. Schacht-;-nietzsche and F. Wilhelm, The Oxford companion to Philosophy, 1995.

. Oxford, , vol.657

J. Etxepare, Buruxkak. Lekornen eta Aldudan salgei. Olaso Dorrea Sorrerakundearen jabetzapeko dokumentua, Euskaltzaindiaren Azkue Bibliotekan kontsulta-gai, 1910.

J. Etxepareren and . Ditu-europan, Haren ideien laburpenik fidelena Discours sur l´esprit positif (1844) 209 da. Comtek zioen gizateriak hiru hazkunde-etapa izan dituela: teologikoa edo fikziozkoa, metafisikoa edo abstraktua eta zientifikoa edo positiboa, Comteren programa beligerantea da, eta jakintzen gizarte-berrantolaketa bat bilatzen du. Historiaren filosofia horrek historiaren amaiera iragarriko du

P. Lafitte, Mende huntako euskaldun idazleen pentsa-bideak". Gure Herria 1974 (4 zkia.) 207-218 or., (5. zkia.) 261270 or, vol.210, 1974.

E. Weber, La fin des terroirs, 1983.

, Historiaren garai horretako protagonisten gutun-trukeak hainbat bildumatan jaso dira

D. Lecourt, Positivisme" in: Lecourt, D. (zuz.) Dictionnaire d´histoire et philosophie des sciences, 1999.

M. Euskaraz and E. , Positibismoa, Filosofia hiztegia 1. Donostia. Elkar. Bestalde, Auguste Comteren diskurtsoa sarean, 1987.

, Ikusi komunitaristen lanak, esaterako, Will Kymlicka eta Alasdair McIntyre-ren lanak

W. Kymlicka, The essentialist critique of multiculturalism: Theories, policies, ethos, Ethos, p.59, 2014.

P. Xarriton, (arg.). Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. Pars prior. Donostia. ASJU-Gipuzkoako Foru Aldundia. 601 or. Piarres Lafitteri gutunean idatzia, 1931.

P. Xarriton, Jean Etchepare jaun mirikuak Piarres Lafitte jaun apezari idatzi zenbait gutun (1924-1935)". in: Lakarra J. A. et al. (arg.). Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. Pars prior. Donostia. ASJU-Gipuzkoako Foru Aldundia. 1931-XII10eko gutuna, Zurekin bethi, 1991.

P. Xarriton, Jean Etchepare jaun mirikuak Piarres Lafitte jaun apezari idatzi zenbait gutun (1924-1935), (arg.). Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. Pars prior. Donostia. ASJU-Gipuzkoako Foru Aldundia. 1931-XII-27ko gutuna, 1991.

P. Xarriton, (arg.). Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. Pars prior. Donostia. ASJU-Gipuzkoako Foru Aldundia. 1931ko hazilaren 7ko gutuna, 1991.

D. Dufauren, Ganichen makila" eta "Ganichen ordainbidea" Gernika aldizkarian, besteak beste, Euskaltzaleen Biltzarreko kide horren asmoak ezagutzeko, Amorebieta. Erroteta, pp.96-99, 1950.

C. G. Stangor, (arg.) The encyclopedia of positive psychology, Manstead, A. eta M. Hewstone (arg.) The Blackwell Encyclopedia of Social, 1995.

, Ikusi beheraxeago frantximantaren azterketa estereotipo gisa

E. Migratzailea-hitza,-etorkin-eta-joankin-hitzei-hobesteari-buruz-irakurri:-declercq and N. Lie, El juego con los estereotipos. Bruxelles. Peter Lang. Migratzailea hitza erabiltzeari buruz, erabilgarria zaigu balio duelako lekuz aldatutako hura izendatzeko: turista, udatiarra, bidaiaria, etorkina, viven en las fronteras entre estados, pero vale para todas las identidades, p.1059, 2010.

B. Ashcroft, G. Griffiths, and H. Tiffin, The empire writes back: Theory and practice in post-colonial literatures, 2003.

. London-routledge, , vol.206

J. M. Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris. PUF, 2013.

A. Memmi, Kolonizatuaren ezaugarria. Oñate. Editorial Franciscana Aranzazu, 1974.

B. Ashcroft, G. Griffiths, and H. Tiffin, The empire writes back: Theory and practice in post-colonial literatures, 2003.

. London-routledge, , vol.206

K. Metodologia-postkolonialaren-aurrendaria-izan-da-homi, . Bhabha-harvardeko-irakaslea;-hor, and H. K. Bhabha, The location of culture, 2012.

F. Neri, Multiculturalismo, estudios poscoloniales y descolonización" in: Armando Gnisci (arg.). Introducción a la literatura comparada, Barcelona. Editorial Crítica, vol.429, 2002.

, Alde batera gaurko gisara, alegia, euskaldun eleaniztuna zen bizimoduz, ez euskaldun elebakarra

, Jean Etxepareren izaera mugalariaren beste erakusgarria bat da andrearekin zituen istilutxo domestikoak idazteko lanaren harira. Andrea Fernande Camino zen, itxura ona ematearen zalea (les bienséances) eta eskandaluen kontrakoa, dirudienez, eta ez bide zitzaion Beribilez erabat "behar den modukoa" iruditzen, horrela zuzentzen baitzaio Jean Etxepare Piarres Lafitte lagunari, Jaun apeza

, Zinez etzait iduri-ez zuhauri ere, arabez-hainbertzeren gai zela. Pollita da ba eta sakona (erran nahi baita zaku barne handikoa) bainan gehiagokorik ez. Mintzaia ere baditake ontsa erabili dutan. Bethi, ahal nuen guzia egin dut. Osoki alferretan ez othe

, Esker mila halere zure laudorioentzat, ez baitut behinere ukan hanitz deusetan

, Ene emazteak etzituen begi onez ikusten liburuttoan agertu ditudan xehetasun zonbait. Eta horra non garbikiago oraino dituzun errepikatu, frantsesez! Eztitu zait emaztea, Zama handisko bat kendu dautazu bertzalde bizkarretik

. J. Dr and . Etchepare, , 1066.

, Etxepareren adierazpide linguistikoa ere nabarra zen; Piarres Lafitte "dizipuluaren" esanetan idazteko maisuak hizkera (ahozkoa eta idatzizkoa) zurruna zuen, aristokratikoa nolabait, ez erabat herritarren araberakoa 1067

P. Xarriton, Jean Etchepare jaun mirikuak Piarres Lafitte jaun apezari idatzi zenbait gutun (1924-1935), (arg.). Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. Pars prior. Donostia. ASJU-Gipuzkoako Foru Aldundia. 20-VII-32ko gutuna, 1991.

P. Lafitte, Etchepare jaun mirikua (1877-1935): aitzin-solas" sarrera in: Jean Etxepare, J, 1941.

. Donostia and . Elkar, Jon Casenavek dioen bidetik tesiaren ondorioetan, interesgarria izan daiteke medikuaren hautu Homerok pentsatzen zuen bezala bizi zirela Greziarrengandik urrutien azken mugan bizi ziren haiek 1135, vol.12

D. Pageaux, De l´imagerie culturelle à l´imaginaire" in: P. Brunel eta Y. Chevrel: Précis de littérature comparée, vol.154, 1989.

T. Todorov, Nous et les autres, Paris.Seuil, vol.356, 1989.

M. Tétu, A. M. Eta, and . Busque, Exotisme, 2010.

. Dubliners, Liburu horretan, epifanien bilketa da hari gidaria, 1914.

T. Todorov, Nous et les autres. Paris.Seuil. ni mal, mais nous ne sommes pas pour autant " au-delà du bien et du mal " (cf. la critique de la modernité chez Nietzsche, p.1139, 1989.

, Anbiguotasuna da modernitatearen ezaugarria 1140. Nietzscheren ustez, gizarteen eboluzioan aurrerapenik ez dago: gizadia ez doa aurrera

, XIX. mendea ez da XVI.a baino aurreratuagoa; 1888ko espiritu alemana atzerakuntza da, bertako 1788ko espirituaren aldean

J. , Guhau barne, bethi egiten eta desegiten ari den Izaite bat ikusten dut nik, berterik deus ez. (?) Izaite horren mamiaz argi gehiago badutela uste dutenak, hala nola bigarren Izaite bat gainera ikusten dutenak, hunen mamirat bertzearentzat baino gehiago sartu gabe, batzu ala bertzeak uzten ohi ditut bere alde-inguruka, Etxeparek ere sentipen bera du: ez du ikusten teleologia judu-kristaurik (kristaua ala marxista) edo positibistarik, gutxienez ez beti, Nietzscheren betiereko itzuleraren eredura

, Jakina da giza izaeraren nolakoa Jainkoaren izaeraren nolakoaren isla besterik ez dela, edo alderantziz, nahi bada. Nolako jainkoa, halako gizakia, Michel Foucaultek ikusi bezala, Jainkoak gizakia bere antzirudira egin zuenez gero. Aspaldi hautsi zen anfora modernitatearekin, Jainkoa hil zenetik, hura baitzen bermea gizakiarentzat

, Nik ordurako askotan irakurriak nituen Greziako testu klasikoak, batez ere 'Iliada', eta banekien greziar haiek anforetan biltzen zituztela hildakoen errautsak, Jainkoa Euskal Herria bezalako leku bazterretan aterpetuta bizitzen jarraitu zuen

J. Baudrillard, Universalis Education, 2009.

E. Kuhn, Modernidad, Diccionario Nietzsche. Conceptos, obras, influencias y lugares, 2012.

. B. Madrid and . Nueva,

P. Xarriton, (arg.). Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. Pars prior. Donostia. ASJU-Gipuzkoako Foru Aldundia. 601 or. Piarres Lafitteri gutunean idatzia, 1931.

, Jean Etxeparek kezka bizia du jakiteko ea mekanika erabiltzen ote duten Nafarroa Garaian lur-lanetan. Nekazariak aurrerakuntzari ez zitzaizkion lotzen erabat, diru-eralgiketa handiak egiteak arrisku ekonomikoa zekarrelako berarekin. Diruz nasai zebiltzanek esperimentu berriak egin zitzaketen, eta onik atera berrikuntzek porrot egiten bazuten

. Aurrerakuntza-teknologikoa-gogoan-du-idazleak-nekazaritzaren-alorrean, Ogi-joiteko mekanikak ezagutuarren, moda xaharrari badarraizkio zuhurki, gizagaizoak: zonbatez xahubideak ez dituzte horrela gutiago! Aroa lagun, etxekozetxeko egiten den lana da merkeenik, ahantzixea balin badugu ere Lapurdi eta Benabarreko aldean, 1147.

, Idazle aurrerazaleak modalizatu egiten ditu bere asmo modernizatzaile positibistak enpatiazko adierazpidetan

, Buruxkakeko artikuluan ere kontuan izan nola atonduarazten dion nekazariari, baserriko hala etxetiarrak nola maizterrak gaixotasuna iragateko etzauntza egokia izan dezaten. X izpiak radiografiak egiteko nahi ditu ere 1149 ? Agian ez ginateke okerregi ibiliko hipotesi gisa esango bagenu euskara atzerakuntzarekin lotuta zegoela, eta frantsesa aurrerakuntzarekin herriaren gogoan. Elizaren beldurra zen sinesmena galtzea euskaldunen artean, eta sinestegabezia frantsesez baino ezin zitekeen iritsi euskaldunen gogora, Erlijiosoek ez bide zuten horrelako kezkarik, mundutik aparte bizirik. Hala ere, badira batzuk Iparraldean kezka agronomiko hori dutenak

, Jean Etxeparek dilema hori gainditzeko saioa egin zuen obra guztian zehar. Hizkuntza bera ere modernitatean sarrarazi nahi izan zuen 1150. Hala ere, ez zituen sektore kontserbatzaileen 1147 B, vol.18

. Ikusi, Kepa Altonagaren lanak

E. Weber, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale 1870-1914, 1983.

J. Casenave, De l´article de presse à l´essai littéraire: Buruchkak (1910) de Jean Etchepare, 2002.

H. Mata and A. , Piarres Lafitteren ekintzabideak (1920-1944) kultura jasoko euskaltzaleen sarearen baitan, 2007.

H. Mata and A. , Antoine d'Abbadie eta garaikideen sare intelektuala" in: Antoine d'Abbadie 1897-1997: Congrés International = Ezhoiko kongresua, Eusko Ikaskuntza Euskaltzaindia, 1998.

R. F. Baumeister and K. D. Vohs, Encyclopedia of social psychology. California, 2007.

J. L. Abellán, Sociología del 98: un acercamiento a su significado, 1997.

N. Abercrombie, B. S. Eta, and . Turner, The dominant ideology thesis, British Journal of Sociology, vol.29, issue.2, 1877.

T. Agirre, Juan-etorri bat Erromara" (1892). in: Pagola, I. (arg.) XIX. mende akabuko kontakizunak, Bilbo. EEE, 1892.

J. Agirreazkuenaga, Sabino Arana (1865-1903) erakusketaren atarian. Bizkaiko Foru Aldundiak antolatua, 2016ko udaberrian Bilboko Ondare Aretoan.-Agirreazkuenaga, El viaje de la identidad y el nacionalismo vasco en Iparralde (17892005). (vol. I). Gasteiz. Eusko Jaurlaritza, 2006.

J. Albert, Miracle" in: Azria, R. eta Danièle Hervieu-Lèger (zuz.) Dictionnaire des faits religieux, 2010.

L. Alburquerque, Euskal literaturaz hiru apunte solte" Iruneko Udala eta Nafarroko Ateneoaren artean antolatutako Pio Baroja, 2006.

C. Almanza, Reseñas: Sofía M. Carrizo Rueda. Poética del relato de viajes. Kassel: Edition Reichenberger, Lexis XXIV, vol.187, 1997.

K. Altonaga, Etxepare Aldudeko medikua, 2006.

K. Altonaga, Etxepare, Aldudeko medikua baino gehiago" in: Begoña Bilbao et al. (arg.) Paulo Iztueta euskal pentsamenduaren eraikitzaile. Leioa. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2007.

K. Altonaga, Arnaud Abadia "Sathorra" IRALE-Dolaretxen emaniko hitzaldia, 2009.

K. Altonaga, Arnaut Abadia (1843-1916): gure zientzia-prosaren aurrendari ahaztu bat, 2010.

K. Altonaga, Mendebalde Kultura Alkartea. XIV. Jardunaldiak: Bilbon mundua ikusi, 2010.

K. Altonaga, Euscal errijetaco olgueeta ta dantzeen neurrizco gatz-ozpinduba: (1816). Deustuko Unibertsitatea, Euskonews & Media, p.43, 1987.

X. Altzibar, Euskal kazetaritzaren sorrera" hitzaldia, 2004.

X. Altzibar, Napoleon eta frantsestea euskal literaturan" Bidebarrieta 20.-Álvarez Junco, J. Etchepareren, pp.1981-1982, 1981.

R. Alzate, Análisis y resolución de conflictos. Una perspectiva psicológica. Bilbao, 1998.

R. Amossy and A. Herschberger, Hiriart Urrutyren harrera literarioari buruz: autoretzaren arazoa euskal literatura klasikoan" in: Euskaltzaindia. Euskal gramatikari eta literaturari buruzko ikerketak XXI, 1997.

U. Apalategi, Antton eta Leturia (edo literaturtasunarekin kuku-gordeka denbora historikoaren oihanean, Cuadernos de Alzate, vol.35, issue.2, 2003.

U. Apalategi, Mirikua, Euskal literaturaren hiztegia, 2011.

U. Apalategi, Euskal subjektuaren bilakaera erromaneskoa: desberdintze estrategiaren eta homologazio nahiaren arteko negoziaketa literario-ideologikoak, 2013.

U. Apalategi, BURUXKAK (1910) Jean Etxepare, Euskal literaturaren hiztegia, 2014.

U. Apalategi, Iparra/Hegoa. Erdigunea/Periferia" in: Estereotipoetatik ihesi hitzaldi sortan, Bilbo Zaharra euskaltegiaren Forumak antolatua Euskaltzaindiako egoitzan.-Aranbarri, I, 1999.

J. P. Arbelbide and X. Arbelbide, San Augustinene Elkartasunerako, Desclée de Brouwer eta hekien lagunen moldizteguian, Eichmann Jerusalemen. Bilbo. Klasikoak-Ariès, 1895.

A. Arkotxa, Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak XXXVII. 1. zkia.-Arkotxa, A, Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca, 1992.

A. Gnisci, Introducción a la literatura comparada, Barcelona. Editorial Crítica, 2002.

A. P. , D. Saint-jacques-eta, and A. Viala, Le dictionnaire du littéraire, J. Etxepare" in: Etxepare, J. Buruxkak. Bilbo. Euskal Editoreen Elkartea, 1992.

I. Arrigain, Bilbo. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, pp.1877-1935, 2004.

M. Arsuaga, J. Eta, and . Sesé, Donostia-San Sebastián. Arkitekturako gida liburua, 1997.

. Donostia, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala

, Arte Ederren Museoaren bildumako kartelak (1886-1975). (Erakusketa 15|10|06 ? 16|01|18). Hormako mezuak. Bilbo

B. Ashcroft, El imperio contraescribe: introducción a la teoría y la práctica del postcolonialismo, The empire writes back: Theory and practice, 1998.

, Euskaltzaleen Biltzarraren Mendeurrena. Sabino Arana Kultur Elkargoaren Jardunaldiak. Bilbao. Sabino Arana Kultur Elkargoa, 2001.

, Arkitektura zibila : arte eta kultur prozesu baten historia Euskal Herrian. Euskal Herria emblemática, 2002.

G. Aulestia, De l´article de presse à l´essai littéraire: Buruchkak (1910) de J. Etchepare. Jon Casenave, 2008.

P. Axular, Euskalerriaren yakintza (Literatura popular del País Vasco), 1959.

. Madrid and J. Espasa-calpe.-azurmendi, Zer dugu Orixeren kontra?, Hitzaurrea" in: Hugo, V. Idi orgaren karranka, 1976.

J. Azurmendi, Humboldt eta Renanen nazio kontzeptua, Revista Internacional de Estudios Vascos, pp.48-49, 2003.

L. Bagué-quílez, La recuperación del sentido clásico en la última poesía española" Hesperia: Anuario de filología hispánica 6, 2003.

P. Ballart, . Barcelona, . Sirmio, and L. Baraiazarra, Eironeia, la figuración irónica en el discurso literario moderno, Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoa, vol.14, 1926.

S. Sordes, Liburu elektronikoa

A. Barnard, J. Eta, and . Spencer, El vascuence" El Imparcial, The Routledge Encyclopedia of social and cultural anthropology, 1901.

P. Baroja, . Nuevo-tablado-de-arlequín, . Madrid, and P. Rafael-caro-raggio.-baroja, Momentum catastrophicum, 1917.

C. Madrid, . Raggio, P. Baroja, P. Baroja, G. Marañón et al., L´empire des signes. Paris. Éditions du Seuil, Modernité" Universalis Education, vol.11, 1935.

R. F. Baumeister and K. D. Vohs, Encyclopedia of social psychology. California, 2007.

A. G. Baumgarten, Esthétique. Paris. L´Herne.-Becke, A, Diccionario Nietzsche. Conceptos, obras, influencias y lugares. Madrid. Biblioteca, 1988.

M. Beller and . Eta-joep-leersen, Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters, 2007.

F. Bello-vázquez, El pensamiento social y político de Pío Baroja, 1990.

F. Bello-vázquez and J. Benda, L´invention de la Bretagne, Problèmes de linguistique générale 1. Paris. Gallimard.-Bergson, H, 1900.

C. Bertho-lavenir, La géographie symbolique des provinces. De la monarchie de juillet à l'entre-deux-guerres, Régionalismes. Ethnologie française, vol.18, issue.3, 1988.

D. Bertrand, Ignace de Loyola" in: Azria, R. eta Danièle Hervieu-Lèger (zuz.) Dictionnaire des religions, 2007.

D. Bertrand and . Ignace-de-loyola, Lehen mundu gerra "Eskualduna" astekarian. Bilbo. Euskaltzaindia.-Bilbao, Routledge.-Bidegain, E, 1950.

P. Bonte and M. Eta-izard, Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, 1991.

. Paris and É. ;. Presses-universitaires-de-france.-bordas, Euskal Herriko ekonomiaren historia. Donostia. Gaiak, 2005.

. Conceptos, . Madrid, and . Biblioteca-nueva,

S. Brandes, The Sardana: Catalan Dance and Catalan National Identity, The Journal of American Folklore, vol.103, 1990.

L. Bria, Regional Identity and Support for Europe: Distinguishing Between Cultural and Political Social Identity in: France, Barcelona. Ariel.-Brigevich, A, vol.26, 1975.

O. Calligaro, . Eta-françois, and . Foret, La mémoire européenne en action. Acteurs, enjeux et modalités de la mobilisation du passé comme ressource politique pour l'Union européenne

A. Cámara-muñoz, La vie quotidienne au Pays Basque à la Belle Époque. Paris. Delta Expansión.-Casenave, Paris. Editions du Seuil.-Casenave, J, 1977.

, Mémoire présenté en vue du DEA d´Etudes basques. Azkue Bibliotekan (Euskaltzaindia)

J. Casenave, L'irrintzina: de la valeur emblématique à la désaffection, 1997.

J. Casenave, De l´article de presse à l´essai littéraire: Buruchkak (1910) de J, 1997.

J. De and . Etchepare, Euskal nortasunaren irudiak XIX. mendeko bigarren partean" in: Euskaltzaindia. XIV. Biltzarra; Eusko Ikaskuntza. Antoine d´Abbadie 1897-1997. Ezohiko Kongresua. Hendaia-Sare. Donostia. Eusko Ikaskuntza/Bilbo. Euskaltzaindia.-Casenave, Le renouvellement de la prose basque a travers Buruchkak, 1910.

J. Casenave, Le livre en langue basque durant l'entre-deux-guerres, J, 1999.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/artxibo-00000098

J. Casenave, L'autobiographie comme registre littéraire : Ameriketako orhoitzapenak de J. Etchepare, 2000.

J. Casenave, . De-jean-etchepare, . Madrid, and J. Uned.-casenave, Ramuntcho, Pierre Loti-ren sartzea Euskal Herrian" in: P. Lafitteren sortzearen mendemugako biltzarra: Euskal gramatikari eta literaturari buruzko ikerketak XXI. Mendearen atarian, De l´article de presse à l´essai littéraire: Buruchkak, 1910.

J. Casenave, in: Ur Apalategi Idirin (arg.) Belaunaldi literarioak auzitan. Donostia. Utriusque Vasconiae.-Casenave, Bulletin, vol.37, pp.1877-1888, 2002.

D. Cassany, . Barcelona, . Anagrama, and A. Cendrero, La influencia francesa en la arquitectura pública donostiarra durante la Restauración (French influence in: the public architecture in: San Sebastian during the Restoration, 1965.

P. Charaudeau and D. Maingueneau, Manex Hiriart-Urruty eta Pierre Broussainen arteko gutunak (18941906, 2002.

R. Cherrington, Introduction" in: Chevalier, J. eta Alain Gheerbrant. Dictionnaire des symboles, 1969.

J. Chevalier and Y. Eta-alain-gheerbrant-;-chevrel, La Société française de littérature générale et comparée (1956-2006) : évolution et problèmes d'une institution associative, Paris. Robert Laffont, 1969.

Y. Citton, L´avenir des humanités, La tombe basque : recueil d'inscriptions funéraires et domestiques de Pays Basque français : atlas d'illustrations (dessins et photographies), documents recueillis dans les cimetières et sur les habitations du Labourd, 1923.

. Grande-imprimerie-moderne,

P. Colubi, El País 2009/12/04-Comte, A. (1842). Discours sur l'esprit positif, 2009.

A. Comte-sponville and L. Ferry, Metaphors of the Middle: The Discovery of the Petite Bourgeoisie 1880-1914, Transactions of the Royal Historical Society, vol.4, 1978.

J. A. Cuddon, La postura del migrante frente a su estereotipo: una táctica de negociación, J. L, 1965.

S. Decloux, Letras" in: Grupo, D. E. I. Diccionario de espiritualidad ignaciana, 2007.

M. Delvaux and . Eta-pascal-caron, The spanish novel of religious thesis, Durkheim, Émile" in: Azria, R. eta Danièle Hervieu-Lèger (zuz.) Dictionnaire des faits religieux, pp.1876-1936, 1968.

J. F. Diaz-de-tuesta and E. Dicharry, Euskal Herria atzerritarren ahotan. Arrasate. Arrasate argitan, 2006.

E. Dicharry, Le rire des Basques. Paris. L´Harmattan.-Diethe, C, Diccionario Nietzsche. Conceptos, obras, influencias y lugares. Madrid. Biblioteca, 2012.

M. Doltra and L. Vida-de-jesús-;-bria, Los libros de los filósofos, La actividad descriptiva de la narración" in: Garrido Gallardo, M. A. (arg.) Teoría semiótica. Lenguajes y textos hispánicos vol I. Madrid. CSIC, 1985.

F. Dosse, Histoire" in: Mesure, S eta P. Savidan (zuz.) Le dictionnaire des sciences humaines, 2006.

J. Dubois, Pour une socio-critique, ou variations sur un incipit" Littérature 1, 1971.

J. Dufays, Estereotipo y teoría de la literatura: los fundamentos de un nuevo paradigma, 2002.

, Dictionnaire des religions

G. Durand, Laborantzako liburua, edo, Bi aita semeren solasak laborantzaren gainean, J, 1858.

I. Egaña, Leer y escribir la ciudad: San Sebastián y Bilbao en la novela vasca contemporánea, Cuadernos de Alzate, vol.35, 2006.

A. Eguzkitza, Art and play" in: Wiener, P. P. (zuz.) Dictionnary of the history of ideas, Jakin, vol.33, 1973.

J. Elissalde, Etchepare jaun mirikuaren ohoretan; Elissalde jaun aphez Eskualzalearen mintzaldia, Gure Herria, vol.5, 1955.

. Elkar-lanean, Le rôle médiateur de l´Idéologie, Askoren artean. Démythisation et idéologie. Paris. Aubier.-Encyclopaedia Universalis, pp.1872-1972, 1972.

, La ruralidad en España: de la mitificación conservadora al neorruralismo, Cuadernos de Desarrollo Rural= International Journal of Rural Development, vol.9, issue.69, 2006.

E. Erkiaga´tar, Jean Paul Sartre'ren ardi galduak, 1951.

I. Esparza, . Eta-josé-manuel-lópez, and . Gaseni, La identidad en la literatura vasca contemporánea, 2015.

D. ;. Estébanez-calderón, Jean Detchepare (1877-1931)" in: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Buruchkak. Tours. Imprimerie Mame. Jatorrizko argitaraldia.-Etchepare, J, 1910.

J. Etchepare, Euskalzaleen-Biltzarra : 1925eko bil-aldia Saran buruilaren 17an, 1926.

J. Etchepare and . Buru, Bayonne. Imp. S. Sordes (hitzaldia)

J. Etchepare, Beribilez. Bilbo. Elkar-Euskal Editoreen Elkartea, 1941.

J. Etchepare, Buruchkak. Bilbo. Euskal Editoreen Elkartea.-Etchepare, J, 1992.

J. Etchepare, Jean Hiriart-Urruti Kalonjea (1843-1915)". Eskualduna. 1915-IX-16.-Etchepare, Jean "Euskaltzaleen bilkura, hazilaabendoa), pp.11-12, 1921.

. J. Etchepare, , 1931.

. Etchepare,

J. , Buruxkak. Lekornen eta Aldudan salgei. Olaso Dorrea Sorrerakundearen jabetzapeko dokumentua, Euskaltzaindiaren Azkue Bibliotekan kontsulta-gai, 1910.

J. Etxepare and J. ;. Etxepare, Baigorriko bilkuran (1923) buruzagi lehenaren mintzaldia" in Xarriton, P. (arg.) Jean Etchepare mirikuarenidazlanak I. euskal gaiak, Erantzuna" Gure Herria. Novembre-Décembre.-Etxepare, J, 1920.

/. Euskaltzaindia and L. , Piarres Xarriton: Iparraldeko literatura bideen iturrietaz 20. mendean" Hegats 38.-Euskaltzaindia, Literatura Terminoen Hiztegia. Bilbo. Euskaltzaindia, 1990.

E. Legebiltzarra, Bidari-liburuen erroldea. Vitoria-Gasteiz. Liburutegi, agirigordetegi eta agiripaper zerbitzua, 1985.

J. Eyara, J. Eyara, and F. Zabala, Historia de Euskal Herria VI. Donostia. Ediciones vascas, Historia de Euskal Herria V. Donostia. Ediciones vascas, 1980.

F. I. , Atxaga: 'Hautsi da anphora' epitafio bat da" Diario vasco 25.10.10-Fabre, P. A, 2006.

, Le dictionnaire des sciences humaines

F. Fuster and L. , La sociedad española del siglo XIX a través de la obra literaria de Pereda, 1968.

G. L. Fink, Réflexions sur l'imagologie, Stéréotypes et réalités nationales dans une perspective franco-allemande" in: Recherches Germaniques 23, 1993.

J. Fishman, Business as usual for threatened languages? (On planning economic benefits for the greater benefits of reversing language shift, or "keeping your eyes on the ball, He Pukenga K?rero, vol.5, issue.2, 2000.

G. Flaubert, The papal encyclicals in: their historical context, L'hermeneutique du sujet: cours au Collège de France, 1981-1982. Gallimard.-Fremantle, A, 1956.

F. Fuster-garcía, Yo, intelectual: Pío Baroja frente a las masas y la democracia, Arbor enero, 2014.

A. Galarraga, Ez denik ez dela. Jean Etxepare: Buruxkak" Argia 2250, 2010.

I. Galarraga, La Vasconia de las ciudades, Bayona, 1996.

J. E. García-melero, Historia del arte moderno, 2010.

G. Trujillo and S. , , 1993.

G. Trujillo and S. , Jean Etxepare, Aldudeko medikua. Euskal modernitatearen brankako irudia, 2014.

G. Trujillo and S. , Hamaika euskal literato eta Jainkoa. Laioa, 2016.

T. Gasnier, Les lieux de la mémoire, 1984.

T. Gauthier, Voyage en Espagne (Nouvelle édition revue, 1845.

C. Geertz, Ideology as a cultural system, 1964.

C. Glymour and F. Eberhardt, Hans Reichenbach, (arg.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014.

A. Gnisci, La literatura comparada como disciplina de descolonización, Ipar Euskal Herria XIX. mendeko azken hamarkadetan" Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak, pp.37-38, 1992.

J. L. González-quirós, Ciencia y moral en la obra de Baroja, 2004.

E. Goyheneche, Le Pays Basque, 1979.

J. Goyhenetche, Travail entrepris dans le cadre d'un contrat de recherche entre le Ministère de la Culture et l', Les origines sociales et historiques d'Eskualzaleen Biltzarra, pp.1893-1913, 1984.

M. Goyhenetche, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Ttarttalo. Donostia.-Greimas, A. J. eta J. Courtés, 1974.

J. Gritti, Les contenus culturels du Guide bleu: monuments et sites "à voir, Communications, vol.10, 1967.

J. Grondin, Historicité" in: Mesure, S eta P. Savidan (zuz.) Le dictionnaire des sciences humaines, 2006.

. Groupe-d'études, Litterature et idéologie : A propos de Texte et Idéologie de Philippe Hamon, 1984.

D. E. Grupo, Diccionario de espiritualidad ignaciana, 2007.

M. Terrae,

C. Guillén, Entre lo uno y lo diverso: Introducción a la literatura comparada, 1985.

S. Günzel, Voluntad de Poder, Niemeyer, Ch. (arg.) Diccionario Nietzsche, 2012.

. Conceptos, . Madrid, and . Biblioteca,

P. Hamon, Qu' est-ce qu´une description, Poétique 12.-Hamon, Ph, 1972.

P. Hamon, Le littéraire, la littérature, le social et la valeur, Texte et idéologie. Paris. PUF.-Hamon, vol.12, 1981.

P. Hamon and . Elkarrizketa, Une fidélité à la poétique, Fabula 10. "L'aventure poétique, 2012.

J. Haritschelhar, Emaztea Oihenartek bildu atsotitzetan" Iker 8.-Haritschelhar, Antoine d´Abbadie 1897-1997: Congrès International= Ezohiko kongresua. Hendaia-Sare / Eusko Ikaskuntza, 1994.

. Euskaltzaindia, . Biltzarra, and . Donostia, Eusko Ikaskuntza; Bilbo: Euskaltzaindia.-Haritschelhar, Ezkonduien Koplak (Etxepare, 1545)". Lapurdum. Euskal ikerketen aldizkaria| Revue d'études basques| Revista de estudios vascos| Basque studies review, 2002.

J. Haritschelhar, Emazteen fabore" in: Euskal Gramatikari eta literaturari buruzko Jardunaldiak XXI. mendearen atarian (I-II). Bilbo. Euskaltzaindia.-Haritschelhar, Amorosen disputa, pp.56-59, 2003.

J. Haritschelhar, La Femme et l'amour dans la littérature populaire basque (XVIIIe et XIXe siècles)". Cahiers Etnologiques 15.-Haritschelhar, Dibarrart-en kantu baten aldaketa" in: Txillardegiri Omenaldia Pilartxo Etxeberria Murua eta Henrike Knörr, p.17, 1983.

A. Hauser, Historia social de la literatura y del arte 3, 1976.

. Conceptos, . Madrid, and . Biblioteca-nueva,

H. Heit, Verdad, 2012.

T. Herbert, Remarques pour une théorie générale des idéologies" Cahiers pour l´Analyse 9 été, 1968.

G. Hermet, Nationalisme" in: Mesure, S eta P. Savidan (zuz.) Le dictionnaire des sciences humaines, 2006.

H. Mata, Antoine d'Abbadie eta garaikideen sare intelektuala" in: Antoine d'Abbadie 1897-1997: Congrés International = Ezhoiko kongresua, Eusko Ikaskuntza Euskaltzaindia, 1998.

H. Mata, A. Barnard, A. Eta, and J. Spencer, (arg.) The Routledge Encyclopedia of social and cultural anthropology. London. Routledge.-Hiriart-Urruti, Bilbo. Euskaltzaindia. Iker, vol.20, pp.1911-1914, 1992.

J. Hiriart-urruti, 1891-1914), Biba eskuara!" in: Gontzetarik jalgiaraziak, 1995.

J. Hiriart-urruti, Gontzetarik jalgiaraziak (Iñaki Caminoren edizioa), Mintza gaiten euskaraz" in: Ni kazeta-egilea naiz. Artikulu, berri, istorio. Bilbao. Labayru ikastegia/BBK fundazioa, 1995.

J. Hiriart-urruti, Ni kazeta-egilea naiz (Xabier Altzibarren edizioa). Labayru. Bilbo.-Hiribarren, J. M, 1926.

L. Hoyos and V. Eta-nieves-hoyos-;-hugo, Emakumezkoa gizonezkoen literaturan: Euskal Literaturari errepasoa, Tramas de identidad. Literatura y regionalismo en Navarra, vol.47, pp.1870-1960, 1944.

. Madrid, I. Biblioteca-nueva.-itçaina, and X. Itçaina, Les virtuoses de l´identité. Religion et politique en Pays Basque. Presses Universitaires de Rennes, Jean Etchepareren idazkera" Jakin, vol.64, 1955.

X. Itzaina, Eliza eta euskaltzaletasuna: bost ikuspegi" Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak, pp.47-49, 2002.

K. Izagirre and J. Juaristi, Euskararen ideologiak: Etorkiak I, Les vertus et l'amour. Flammarion.-Jouve, V, vol.29, 1933.

B. Kant and C. Volney, Pentsamendu Ilustratua: Idazlan hautatuak II, Leioa. EHU, 2005.

D. Kaplan, What can the concept of friendship contribute to the study of national identity?, Nations and nationalism, vol.13, issue.2, 2007.

T. Kasser, L´énontiation de la subjectivité dans le langage, 1980.

M. J. Kerejeta, J. Etchepare" in: Etxepare, J. Beribilez. Bilbo. Euskal Idazleen Elkartea, 1987.

J. Kintana, Nietzsche euskal literaturan: J. Etchepareren "Amodioa, 1910.

J. Kintana, Intelektuala nazioa eraikitzen. R. M. Azkueren pentsaera eta obra. IKER 22. Bilbo. Euskaltzaindia, 2008.

J. Kintana, Urre urdinaren lurrina, Euskal idazle galduaren bila, pp.1810-1940, 2009.

. Iruña, . Pamiela, J. Kintana, . Azkue, . Bilbotar-ezezaguna et al., Lauaxetaren iturriak literatura gonbaratuaren azterketa baterako" Oihenart 13.-Kortazar, Euskal Literatura XX. Mendean. Zaragoza. Las Tres Sorores.-Kortazar, J, 1985.

J. Kortazar, Publishing and literary system in Basque literature, Cuadernos de Alzate, vol.35, 2006.

P. Kortazar, Domingo de Aguirre (1864-1920): fueros e identidad territorial como base del paisaje nacional, 2016.

E. Kuhn, Modernidad, Diccionario Nietzsche. Conceptos, obras, influencias y lugares. Madrid. Biblioteca, 2012.

W. Kymlicka, W. Kymlicka, and W. Kymlicka, Communautarisme" in Canto-Sperber, M. (zuz.) Dictionnaire d´éthique et de philosophie morale, The rights of minority cultures Oxford, 1989.

A. M. Labayen, Eskualdunen Loretegia. Lehen zathia, Elizanburu: bere bizitza ta lanak= su vida y obras, pp.1877-1935, 1931.

P. Lafitte, Le basque et la littérature d´expression basque en Labourd, BasseNavarre et Soule. Baiona, 1942.

P. Lafitte and P. Lafitte, Munduaren hastapenak (VIII) Jakitateak zer dion" Herria 366, 1952.

P. Lafitte, Correspondance adressée par Georges Lacombe à l´Abbé Martin Landerretche. Lettres de Georges Lacombe (extraits, 1968.

P. Lafitte, Correspondance adressée par Georges Lacombe à l´Abbé Martin Landerretche. Lettres de Georges Lacombe (extraits) (suite), 1968.

P. Lafitte, Correspondance adressée par Georges Lacombe à l´Abbé Martin Landerretche, 1968.

P. Lafitte, Mende huntako euskaldun idazleen pentsa-bideak. Baiona, J. Mintzaira, 1971.

P. Lafitte, Mende huntako euskaldun idazleen pentsa-bideak". Gure Herria 1974 (4 zkia, pp.261-270, 1974.

P. Lafitte, (arg.) Jean Etchepare mirikuaren(1877-1935) idazlanak. I, euskal gaiak, J. Etchepare, vol.jaun miriku zena, pp.1877-1935, 1984.

. Elkar/eskualtzaleen and . Biltzarra,

P. Lafitte and P. Lafitte, Euskal literaturaz. Oiartzun. Erein/Euskal Editoreen Elkartea, J. Etchepare jaun mirikua, pp.1877-1935, 1990.

P. Lafitte, Nafar lapurtar idazle aipatuenak, P. Sudupe (apail.) Elkar, 2001.

P. , Usage des motifs culturels dans la construction de l'image (rie) touristique:"Ongi etorri, C, vol.2, 1979.

J. Lalquette, Corografía de la provincia de Guipúzcoa. Amigos del Libro Vasco, 1969.

É. Larre, Piarres Lafitte joan zaiku (1901-1985)" in: Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak, 1985.

É. Larre, Jean Pierre Iratchet (1921-1991)". Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak 36, 1991.

K. Larrea, Emozioak ekintza kolektiboan. Emoziozko testuinguruaren bilakaera euskararen aldeko mugimenduan, 1980.

J. M. Lasagabaster, J. M. Lasagabaster, and F. Le-play, Pío Baroja y el mar" in: Toledo, A. (arg.) Las literaturas de los vascos. Bilbo. Universidad de Deusto.-Lauaxeta, Barojaren nobelagintza eta euskal nobelaren etorkizuna" Jakin, vol.22, 1947.

L. Querler, N. Le-querler, and N. , Les modalités en français" Revue belge de philologie et d' histoire, Galliot. 1972. L'Appareil, vol.82, 1996.

D. Lecourt, Positivisme" in Lecourt, D. (zuz.) Dictionnaire d´histoire et philosophie des sciences, 1999.

D. Lecourt, The Rhetoric of National Character: a Programmatic Survey, National Thought in: Europe. A Cultural History, vol.21, 1999.

A. Lekerikabeaskoa, . Eta-isusko, and . Vivas, Itsas bazterreko espazio urbanoa eraikitzen: arkitektura, eskultura eta hiri-altzariak Donostiako badian, 2010.

L. Leon, ¿Cómo escribir la identidad de navarra? De la historia a la metahistoria, Gure Herria Buruila Septembre.-Leoné Puncel, S, 1923.

S. Leoné-puncel, Entre la crítica y la nostalgia: la problemática de Pierre Nora (a propósito de Les lieux de mémoire), 1999.

S. Leoné-puncel, S. Leoné, and C. Lévi-strauss, Yolanda eta beste euskarazko idazlanak" Aintzin solas, oharrak eta solas-ondoa Jon Casenave, El juego con los estereotipos. La redefinición de la identidad hispánica en la literatura y el cine postnacionales. Bruxelles, 1958.

E. M. Lipiansky and W. Lippmann, L´identité française. Représentations, mythes, idéologies. La Garenne-Colombes. Éditions de l´espace européen, 1922.

X. Lizardi, Donapaleura yoan-etorria" in: Itz-lauz, 1934.

E. López-adan, Ipar Euskal Herria: 150 urte historiarik gabe (1789-1934, 1978.

J. J. López-antón, El último tamborilero de Erraondo": la aculturalización psicológica y física de Navarra, p.28, 1996.

J. J. López-antón, El imaginario pesimista de Vasconia de Arturo Campión, Vasconia, vol.27, 1998.

A. López-de-aberásturi, Imágenes de España en culturas y literaturas europeas (siglos XVI-XVII), 1997.

L. Ontiveros and A. , Valor, significado e identidad del campo y de los paisajes rurales españoles según Unamuno, 2009.

L. Ontiveros and A. , Descubrimiento y conformación histórica de los territorios rurales, 2004.

M. Lorenzo, El Fuerismo victoriano: el caso de Vicente Arana, 2012.

M. Lorenzo, Las fuentes regionalistas de la Castilla noventayochista, 2017.

M. Lorenzo-arza, Paisaje e identidad vasca en cuatro autores finiseculares, Sancho el Sabio, vol.37, 2014.

M. Lorenzo-arza, Landscape and Nation in: the Formation of the Spanish Liberal State 1850-1890. Doctoral Dissertations, 2014.

M. Lorenzo-arza, La construcción de la nación asimétrica en los libros de viajes y cuadros de costumbre regionalistas, 2016.

J. Luengo-lópez, De la compilación de saberes populares en los tratados médicos franceses al descrédito de la condición femenina, Arbor, vol.190, 2014.

F. Luengo, . Txertoa, and A. Luku, De su destrucción a la Ciudad Contemporánea. (Sus gentes, costumbres, imagen, sociabilidad), Littérature et idéologie. A propos de Texte et Idéologie de Philippe Hamon, 1984.

A. Macintyre, After Virtue: A Study in: Moral Theory. Indiana, 2007.

J. Maclancy, Imaging the Basques: anthropological perspectives"in: Imaging the Basques: Foreign views on the Basque Country. RIEV Cuadernos (2). Bilbo. Eusko Ikaskuntza.-Maderuelo, Petrarcaren begirada" in: Petrarca, F. Ventoux mendirako igoaldia, 1336ko Apirilaren 20a. Gasteiz. Apuntes de Estética ARTIUM, 2002.

D. Maingueneau, L´Analyse du discours. Paris. Hachette.-Mallart i Casamajor, LL, 1954.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01150060

A. Manstead, M. Eta, and . Hewstone, The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology, 1995.

P. Marletel, Le Félibrige, Les Lieux de mémoire. Paris. Gallimard 3 tomes : t. 3 Les France, 1984.

P. J. Martínez-alonso, Libros de viajes alemanes e ingleses a España en el siglo XX. Doktorego tesia: URL Oficial, pp.2016-2023, 2004.

E. Martinez-de-pisón, Imagen del paisaje. La Generación del 98 y Ortega y Gasset, 1998.

E. Martínez-de-pisón, Miradas sobre el paisaje. Madrid. Biblioteca nueva.-Martínez de Pisón, E, Bidebarrietako Kulturgunean emandako hitzaldia, 2009.

E. Martínez-de-pisón, N. Eta, . Ortega, and E. Martínez, Filosofia hiztegia 1. Donostia. Elkar.-Martínez, J. L, 1987.

A. H. Mata, Piarres Lafitten sare intelektuala (1920-1940)". Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak, pp.46-48, 2001.

C. Mauduit, Europako herri txikien esnatzea, Jakin, vol.66, 1957.

R. Buchet/chastel.-mesthrie, Jean Cocteau et Nietzsche ou la philosophie du matin, 1960.

K. Mitxelena, , 1955.

K. Mitxelena, Imágenes del "otro" La literatura y los estudios interculturales" in: Armando Gnisci (arg.) Introducción a la literatura comparada, Barcelona. Editorial Crítica, 2001.

S. Monier, Le père Lafitte (entretiens, souvenirs avec). Baiona. Elkar, Salvator Tongiorgi" Catholic Encyclopedia, vol.14, 1913.

J. Moulier-oxobi, J. Etchepare" Gure Herria, vol.1, pp.1-4, 1935.

J. M. Moura, L´imagologie littéraire, essai de mise au point historique et critique, 1992.

J. M. Moura, L´image du tiers monde dans le roman français contemporain, 1992.

J. M. Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Euskera, pp.41-42, 1996.
DOI : 10.3917/puf.mour.2013.01

E. Muller, How codeswitching as an available option empowers bilinguals, Along the Routes to Power': Explorations of Empowerment Through Language, vol.92, 1996.

J. Nault, La saveur de Dieu. L'acédie dans le dynamisme de l'agir (coll. Cogitatio Fidei, 248), Les Éditions du Cerf, 2010.

P. Nora, Multiculturalismo, estudios poscoloniales y descolonización" in: Armando Gnisci (arg.) Introducción a la literatura comparada, Barcelona. Editorial Crítica.-Niemeyer, C. (arg, 1997.

. Madrid and C. Biblioteca-nueva.-niemeyer, Eterno retorno, 2012.

. Conceptos, . Madrid, . Biblioteca-nueva, and F. Lacoste-nietzsche, Moralaren genealogia: idatzi polemikoa. Bilbao. Klasikoak-Nora, P. (zuz.) (1984-1992). Les Lieux de mémoire, La Nation, issue.1, 1984.

H. F. North, Temperance (sophrosine) and the canon of the cardinal vertues, 1973.

D. Nucera, Los viajes y la literatura" in: Armando Gnisci (arg.) Introducción a la literatura comparada. Barcelona. Editorial Crítica, Euskonews & Media, 1986.

M. J. Olaziregi, Fokalizazioa: hurbilpen teorikoa eta zenbait aplikapen euskal narratiban, ASJU XXV-1, 1991.

J. Oleza, La novela del XIX. Del parto a la crisis de una ideología, Euskal literatura IV. Etor, 1975.

O. Calligaro and F. Foret, La mémoire européenne en action. Acteurs, enjeux et modalités de la mobilisation du passé comme ressource politique pour l'Union européenne

. Orixe, Testu hautatuak euskal estetikaz. Donostia, pp.1951-55, 2002.

. Orixe, Idazlan guztiak III Artikulu eta saiakerak. Donostia. Etor argitaletxea.-Orpustan, Garro : un nom dans l'histoire, 1960.

J. B. Orpustan, Précis d´histoire littéraire basque 1545-1950, 1980.

N. Ortega-cantero, Naturaleza y cultura del paisaje, Euskal literatura Gernika aldizkari liberalean, pp.1945-53, 1930.

. Amorebieta and . Erroteta,

D. Pageaux, Une perspective d´études en littérature comparée: l´imagerie culturelle, Synthesis VIII. Bucarest, 1981.

D. Pageaux, L´imagerie culturelle: de la littérature comparée à l´anthropologie culturelle, Synthesis X. Bucarest, 1983.

D. Pageaux, Un aspect des relations culturelles entre la France et la Péninsule ibérique: l´exotisme" in: Imágenes de Francia en las letras hispánicas, 1984.

D. Pageaux, Recherche sur l´imagologie: de l´Histoire culturelle à la Poétique, Revista de Filología Francesa, vol.8, 1994.
DOI : 10.2307/j.ctt22p7gh9.5

D. Pageaux, Littérature comparée et sciences humaines. Pour un renouveau des études comparatistes, Sensus Communis: Contemporary Trends in: Comparative Literature / Panorama de la situation actuelle en Littérature Comparée. Tübingen, 1986.

J. Riesz, P. Boerner, and B. Scholz,

J. A. Pagola, Jesús y el dinero: una lectura profética de la crisis, 2013.

A. Palomar, Conformismo, banalidad y pensamiento: figuras de la alienación en las sociedades de masas según Hannah Arendt, Astrolabio. Revista Internacional de filosofía, p.11, 2010.

L. ;. Panier and P. Nicole, Les Provinciales, Ou Lettres Ecrites Par Louis De Montalte A Un Provincial De Ses Amis, Et aux RR. PP. Jesuites sur la Morale & la Politique de ces Pères, 1700.

J. Passmore, Perfectibility of man" in: Wiener, P. P. Dictionnary of the history of ideas, 1973.

O. Paz, Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, 1974.

J. M. Pereda, Discursos leídos ante la real academia española en la recepción pública de. Madrid, 1897.

M. A. Pérez-priego, L'officialisation de la langue basque en France : du droit à la différence au droit à l'égalité ?, Epos I.-Pierre, Th, 1984.

J. Pinedo, Ser otro sin dejar de ser uno mismo: España, identidad y modernidad en la Generación del 98, 2000.

L. Pinto, Lo Vasco en Pio Baroja" LSU Historical Dissertations and Theses, Buenos Aires. Ekin.-Placer, vol.499, 1958.

J. Plamenatz, Introducción a la estética. Bilbo. Universidad de Deusto.-Pozuelo Yvancos, Le solennel et le parcimonieux dans l'alimentation. Les pratiques gastronomiques comme source de distinction des élites brésiliennes, 1970.

|. Hiver, , 2012.

L. Racionero, El fabricante de honradez" in: Jesus Basañez. El humorismo vasco, 1965.

G. Reale, D. Eta, and . Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico, 1988.

G. Reale, D. Eta, and . Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico /// (Del Romanticismo hasta hoy), Diccionario de Narratología. Salamanca. Ediciones Almar, 1964.

M. Rejai, L'avenir de la science, Dictionary of the History of Ideas. USA. Charles Scribner´s Sons, Publishers, 1973.

E. Renan, Zer da nazioa?, Estética" in: Niemeyer, Ch. (arg.) Diccionario Nietzsche. Conceptos, obras, influencias y lugares. Madrid. Biblioteca nueva, 2004.

L. Ribot, P. Ricoeur, and A. L. Bixio, Mythe-L´interprétation philosophique" Encyclopedia Universalis, Madrid. Editorial Actas.-Ricoeur, P, 1992.

J. Ritter, G. Ritzer, J. M. Eta, and . Ryan, The concise encyclopedia of sociology, Paysage. Fonction esthétique dans la société moderne. Besançon. Les Éditions de l´Imprimeur, vol.30, 1997.

E. Rodríguez, Emakumezkoen irudikapena Joseba Sarrionandiaren 1981-2001 bitarteko poesia-eta prosa-lanetan" Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 2015.

L. Rogers, J. Eta, and . Aronson, (arg.) The encyclopedia of positive psychology, 2013.

R. Roilitz, Eros paidikoa eta literatura Grezia zaharrean, Literatura y nación. La emergencia de las literaturas nacionales, vol.36, 1985.

F. Rossi-landi, Évolution" in: Canto-Sperber, M. (zuz.) Dictionnaire d´éthique et de philosophie morale, Ideología. Barcelona. Labor.-Ruse, M, 1980.

B. Russell, Obras escogidas. Madrid. Biblioteca de autores cristianos, Baiona. Imprimerie "Le courrier, 1928.

P. Salaberri-muñoa, Hagiografia eleberrirantz erroizten hastean (arratsalde bat, 2016.

P. Salaberri-muñoa, Hagiografiatik kolonizazioaren legitimaziora (Arratsalde bat Auñemendiko Lorearekin)(II), 2017.

P. Salaberri, Iraupena eta lekukotasuna. Euskal Literatura idatzia 1900 arte, 2002.

. E. Donostia and E. Salaberry, Un maître de la pensée: Son Excellence Monseigneur Clément Mathieu, Gure Herria, pp.35-36, 1963.

S. Sales and . Francisco-de, Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País IX. 155-167 eta 363-387 or, Irun. Alberdania.-Sánchez-Ostiz, 1882.

S. Ignacio-de-loyola and I. Solares, Autobiografia. UNAM, Coordinación de Difusión Cultural, 2004.

E. Santos, El imperio de la imagotipia: visiones de Japón en Roland Barthes e Italo Calvino" 1616: Anuario de Literatura Comparada 2, 2012.

N. Sarkozy, Dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois

I. Sarriugarte, Autobusez. Maite idazle mungiarraren kronikak Euskal Herrietatik, 2017.

A. ;. Savignano, Fictional vs. Factual Narration" in: Hühn, Peter et al. (arg.) The living handbook of narratology, ?title=Fictional vs. Factual Narration&oldid=2048, vol.31, 1998.

J. Schaeffer, Petite écologie des études littéraires. Pourquoi et comment étudier la littérature?, 2011.

S. Schama, Nation" in: Mesure, S eta P. Savidan (zuz.) Le dictionnaire des sciences humaines, Landscape & Memory. London. Fontana Press.-Schmeling, M, 1984.

M. Schröder-abé, A. Eta, . Schütz, R. F. Baumeister, K. D. Vohs et al., Entre distanciamiento y participación. El estereotipo de la diferencia entre América Latina y Europa en la obra de Alfredo Bryce Echenique, arg.) Encyclopedia of social and cultural anthropology, 1974.

C. G. Stangor, Sterotyping" in: Manstead, A. eta M. Hewstone (arg.) The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology. USA. Blakwell.-Staszak, Le Globe. Revue genevoise de géographie, vol.148, issue.1, 1995.

. Stendhal, Voyage dans le midi de la France / Stendhal, 1930.

S. Stewart-steinberg, Historia de la estética, Encyclopedia of postmodernism, 1987.

. London and . Routledge,

J. I. Telletxea-idígoras, A. M. ;-m.-eta, and . Busque, Loiolako Ignazio: bakarrik eta oiñez, L'invention du régionalisme à la Belle Époque, pp.11-32, 1987.

A. M. Thiesse, La littérature régionaliste en France (1900-1940)". Tangence 40, Des fictions créatrices: les identités nationales, vol.30, 1993.
DOI : 10.7202/025766ar

URL : http://www.erudit.org/fr/revues/tce/1993-n40-tce658/025766ar.pdf

A. M. Thiesse, Folklore, 2002.

. Le-dictionnaire-du-littéraire, . Paris, and A. M. Puf.-thiesse, La Création des identités nationales. Europe (XVIIIe-XXe siècle), 2014.

. Paris, . Seuil, and A. -thiesse, Kostunbrismoa eta herrialdeetako nobela: euskal nobelaren sorrera" Gasteiz, Tzv, 1987.

A. M. Toledo, Domingo Agirre: euskal eleberriaren sorrera. Cátedra Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, 1989.

A. M. Toledo, Maitasun mundutiarra Etxeparengan: "baskoen gaztiguia, Euskal Gramatikari eta literaturari buruzko Jardunaldiak XXI. mendearen atarian, 2003.

. E. Bilbo, P. -tongeren, and . Van, Nietzsche's revaluation of the cardinal virtues: the case of Sophrosyne" South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, 2001.

P. Tongeren and . Van, Nietzsche's Greek measure, The Journal of Nietzsche Studies, issue.1, p.24, 2002.

A. Tovar, Mitología e ideología sobre la lengua vasca: Historia de los estudios sobre ella, 1980.

Z. E. , Viajes y paisajes: antologia de crónicas de viaje, 1987.

P. Urkizu and E. P. Charritton, Anton Abbadiaren koplarien guduak : bertso eta aire zenbaiten bilduma, pp.1851-1897, 1997.

P. Urkizu, Anton Abbadia 1810-1897. Biografia saioa. Bilboko Udala, Iparralde de la Tercera a la Cuarta República, pp.1870-1944, 1991.

J. Agirreazkuenaga, Getting to peace: Transforming conflict at home, at work, and in the world, Nosotros los vascos. Historia de Euskal Herria V. Bilbo. Lur.-Urquizu, P. (zuz, 1999.

B. ;. Uspensky, H. Matute, and F. Blanco, Fighting the illusion of control: How to make use of cue competition and alternative explanations, Universitas Psychologica, vol.12, issue.1, 1973.

A. Valverde, J. M. Eta-xabier-lete-;-valverde, and M. De-riquer, Txirritaren bertsoak. Biniloko diskoa, Historia de la literatura universal. 7. lbkia. Barcelona: Editorial Planeta SA, 1985.

F. Vandenberghe, Réflexivité et modernité" in: Mesure, S eta P. Savidan (zuz.) Le dictionnaire des sciences humaines, 2006.

M. J. Vega and N. Eta-carbonell, La literatura comparada: principios y métodos, 1998.

. Madrid, . Gredos, and L. Villasante, Domingo Agirre Badiola 1864-1920, 1966.

,. I. Vivas-ziarrusta and . Eta, Espazio urbanoa eraikitzen: arkitektura, eskultura eta hiri-altzariak Donostiako badian, Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga, vol.75, pp.urria- abendua, 2010.

I. Vivas, Itsas bazterreko hiri-paisaiaren egituraketa eta eraiketa sinbolikoa" Zainak 30, 2010.

S. Vouvé, Ouvrage recensé: Texte et idéologie. Valeurs, hiérarchies et évaluations dans l´oeuvre littéraire. Philippe Hamon (1984) PUF "Écriture, p.227, 1985.

J. K. Walton, The Cambridge History of German Literature, Sport and the Basques: Constructed and Contested Identities, vol.24, pp.1876-1936, 1997.

E. Weber, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale, pp.1870-1914, 1983.

. Paris and . Fayard,

M. Weber and J. P. Fernández, Etika protestantea eta kapitalismoaren izpiritua, 1996.

. Donostia, . Gaiak, and W. Weisbach, El barroco arte de la contrarreforma, 1948.

J. Wendel and P. Heinrich, A framework for language endangerment dynamics: the effects of contact and social change on language ecologies and language diversity, International Journal of the Sociology of Language. Issue, vol.218, 2012.

S. Wolf, Moral saints, The Journal of Philosophy, vol.79, issue.8, 1982.

N. Wood, It's Like an Instant Bond": Emotional Experiences of Nation, Primordial Ties and the Challenges of/for Diversity, Organisations, Communities & Nations, vol.7, issue.3, 2007.

N. Wood, It's Like an Instant Bond": Emotional Experiences of Nation, Primordial Ties and the Challenges of/for Diversity, International Journal of Diversity in Organisations, vol.7, issue.3, 2007.

P. Xarriton and P. Xarriton, Jean Etchepare mirikuaren(1877-1935) idazlanak: aurkezpena" in: Xarriton, P. (arg.) (1984b). Jean Etchepare mirikuaren idazlanak I. euskal gaiak, Fonds Pierre Broussain. Les lettres de Georges Lacombe, 1982.

P. Xarriton and P. Xarriton, Les lettres de Pierre Broussain à Georges Lacombe, Les idées philosophiques et religieuses de Piarres Lafitte" in: Hommage a Piarres Lafitte, vol.111, 1986.

P. Xarriton, Etchepare jaun mirikuak Piarres Lafitte jaun apezari idatzi zenbait gutun (1924-1935, arg.) Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. Pars prior. Donostia. ASJU-Gipuzkoako Foru Aldundia, 1991.

P. Xarriton, Fonds Lacombe: les lettres du docteur Jean Etxepare (2-6-1905; 4-31932), 1995.

P. Xarriton, Fonds Lacombe: les lettres du docteur Jean Etxepare (2-6-1905; 4-31932), 1995.

P. Xarriton, Fonds Lacombe: les lettres du docteur Jean Etxepare (2-6-1905; 4-31932), 1995.

P. Xarriton, Fonds Lacombe: les lettres du docteur Jean Etxepare (2-6-1905; 4-31932), 1995.

P. Xarriton, Fonds Lacombe: les lettres du docteur Jean Etxepare (2-6-1905; 4-31932), 1995.

P. Xarriton, Jean Etchepare mirikuaren (1877-1935) idazlanak. III kazetaritza (A) (1916-1935). Donostia. Elkar.-Xarriton, P. (arg.) (1992), Pierre Broussain. Sa contribution aux études basques. Bilbo. Euskaltzaindia.-Xarriton, P. (arg, vol.140, pp.1916-1935, 1985.

J. Zabala-alberdi, Kortesiaren azterketa euskarazko bi debatetan" Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak 54, pp.2-3, 2009.

P. Zabalo, Arquitectura popular del País Vasco, 1993.

. Tolosa, Editorial Vasca Ekin

N. Zaïka, ;. W. Webster, J. Cerquand, and J. Barbier, Platon´eneko atarian. Donostia. Gráficas Izarra, Iparraldeko euskalgintza, XIX. mendearen bigarren erdian: Zaldubi ete bere garaia" Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak LII, 1942.

L. A. Zebrowitz, (arg.) Encyclopedia of social psychology. California, 2007.

P. V. Zima, Du discours idéologique au discours théorique: dualisme, ambivalence et indifférence, Degrés, vol.37, 1984.

É. Zola, De la moralité dans la littérature, Documents littéraires. Etudes et portraits (Nouv. éd.) Paris. Bibliothèque Charpentier, 1926.

E. Zuloaga and J. Etxepare, Mirikua"" in: Euskal literaturaren hiztegia, 2011.