Zildozko Perutxeneko euskal predikuak (XIX. m.): aurkezpena eta ikerketaren lehen emaitzak - Artxiker Access content directly
Journal Articles Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" Year : 2022

Basque sermons from Perutxena in Cildoz (19th c.): Presentation and first results of the research

Zildozko Perutxeneko euskal predikuak (XIX. m.): aurkezpena eta ikerketaren lehen emaitzak

Abstract

Lan honetan Zildozko (Ezkabarte, Nafarroa) Perutxena etxetik ateratako XIX. mendeko euskal sermoi-sorta bat aurkeztu dut, eta etorkizunean hura ikertzeko gidalerroak eman. Deskribatu ondoren, sakabanaturik egon den corpusa bat eta bakarra dela erakutsi dut. Gainera, egileak zein izan daitezkeen iradoki, eta berorien datu biografikoak eman ditut, predikuak non eta noiz erabili zituzten argituz. Gero, tetsuak idazteko egileek erabili zituzten iturri bibliografiko batzuk identifikatu ditut. Ondotik, darabilten hizkera eta corpus barneko hizkuntza-bariazioa ikertzearen garrantziaz aritu naiz. Azkenik, bilduma hau gaineratuta, garai hartako Nafarroako erdialdeko euskarazko sermoigintza oparoa genero beregaina dela aldarrikatu dut.
In this work, I present a 19th-century Basque sermon collection from the Perutxena house in Cildoz/Zildotz (Ezcabarte, Navarre) and provide some guidelines for its examination. After describing it, I show that this scattered collection actually constitutes a single corpus. Moreover, I identify the likely authors and provide some biographical data in order to find out when and where these sermons were preached. Then, I identify some of the bibliographical sources employed by the authors when producing the texts. Afterwards, I highlight the significance of researching the language and linguistic variation in the corpus. Finally, I claim that, including this collection, the abundant Basque preaching texts during that time in Navarre constitute a text genre in itself.
Fichier principal
Vignette du fichier
def_23959_Santazilia_asju56(2).pdf (4.13 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Licence : CC BY NC ND - Attribution - NonCommercial - NoDerivatives

Dates and versions

artxibo-04248809 , version 1 (18-10-2023)

Licence

Attribution - NonCommercial - NoDerivatives

Identifiers

Cite

Ekaitz Santazilia. Zildozko Perutxeneko euskal predikuak (XIX. m.): aurkezpena eta ikerketaren lehen emaitzak. Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", 2022, 56 (2), pp.219-243. ⟨10.1387/asju.23959⟩. ⟨artxibo-04248809⟩
8 View
3 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More