Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Euskara batua eta euskalkiak Ipar Euskal Herrian: Pertzepziozko dialektologian oinarritua den inkestaren bigarren zatia

Résumé : Artikulu honetan, Euskaltzaindiaren Euskara eskuz esku egitasmoan eraman den inkesta soziolinguistiko bateko galdera irekien erantzunak aurkezten eta aztertzen ditugu. Galdera itxiei erantzunen emaitzak eta analisia jadanik argitaratuak dira (Euskera, 2018, 63, 2-1, 185-208). Hona bigarren erantzun multzo horren emaitza nagusi batzuk: inkestatuen arabera, Ipar Euskal Herrian euskara batua ez da ongi ezagutua, euskalkiekin nahasten da eta euskaraz eskolatuak ez diren euskaldunentzat zalantzazkoa da. Baina lehen arazoa lurralde horretan osoki nagusitzen den frantsesa da. Euskaran berean ere eragina du. Geroan, guti transmitituak izanez, euskalkiak ahulduko direla eta euskara batua indartuko dela da inkestatuengan aurreikuspen hedatuena. Era batez edo bestez euskararen preskribatzaileak diren berrogei lekukoren erantzunei esker, euskara batuaren, euskalkien eta frantsesaren egoera eta haien arteko harremanak Ipar Euskal Herrian hobeki ulertzen ditugu, hizkuntza-ekosistema hori konplexua eta aldakorra dela kontuan hartuz.
Complete list of metadata

Cited literature [6 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-02987786
Contributor : Jean-Baptiste Coyos Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, November 4, 2020 - 11:06:48 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:06 PM
Long-term archiving on: : Friday, February 5, 2021 - 6:19:14 PM

File

Euskera 2019, 2-1 Euskara batu...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-02987786, version 1

Citation

Jean-Baptiste Coyos. Euskara batua eta euskalkiak Ipar Euskal Herrian: Pertzepziozko dialektologian oinarritua den inkestaren bigarren zatia. Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, Real Academia de la Lengua Vasca, 2019, Euskera, 2019, 64, 2-1, 64 (2-1), pp.255-290. ⟨artxibo-02987786⟩

Share

Metrics

Record views

60

Files downloads

54