Skip to Main content Skip to Navigation
Other publications (Book Review)

"Euskalkien sailkapen berria", 2019, Gotzon Aurrekoetxea, Iñaki Gaminde, Jose Luis Ormaetxea Txipi, Xarles Videgain, ed. Bilbao, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua, 181 or. ISBN: 978-84-1319-096-9

Résumé : Euskararen dialektologiak, erran nahi baita euskalkien ikerketak, historia luzea du. Erran daiteke xix. mendearen bigarren erdian Louis Lucien Bonaparteren lanekin hasi zela. Lan horiek dialektologiaren sortzailetzat edukia den Georg Wenker alemanaren ikerketen garaikideak ziren. Historia luze horretan aztertuko dudan Euskalkien sailkapen berria (esb) liburua urrats berri bat gehiago dugu. Eginen dudan irakurketa lineala izanen ez da. Saiatuko naiz ikerketa horren ekarpenak, mugak eta balizko ahulezia teoriko edo metodologikoak agertarazten. esb liburua «dibulgazio-lana da» (10. or.) eta egia da ongi idatzia dela, irakurtzeko erraza. Aipagaia, teknikoa izanik ere, argiki aurkeztua da, era metodikoan 2. ataletik 8.era: 2. Oinarri teorikoak, 3. Metodologia, 4. Izen-morfologia, 5. Aditz-morfologia, 6. Sintaxia, 7. Fonologia, 8. Lexikoa. 9. Eranskinak atalean (165-176. or.), datu-baseak osatzeko erabili diren datuak emanak dira euskalkien sailkapen berri hau egiteko. Glosario batek izen tekniko batzuen adiera ematen du (179-181. or.). Halere, argudiatzea ulertzeko, emaitzen balioa neurtzeko, hobe da, bistan da, euskararen ezagutzan eta hizkuntzalaritzan aditua izatea. Autoreen arabera, euskalkien sailkapen berri hau berezia da «orain artean egin direnetarik asko urruntzen baitira hemen erabili den marko teoriko, metodologia eta sailkapen-prozedurak» (9. or.). Hau da hemen aztertzen saiatuko dudana.
Complete list of metadata

Cited literature [5 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-02908436
Contributor : Jean-Baptiste Coyos Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, July 29, 2020 - 9:27:08 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:06 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, December 1, 2020 - 9:10:53 AM

File

FLV 2020-129 Coyos Euskalkien ...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

Citation

Jean-Baptiste Coyos. "Euskalkien sailkapen berria", 2019, Gotzon Aurrekoetxea, Iñaki Gaminde, Jose Luis Ormaetxea Txipi, Xarles Videgain, ed. Bilbao, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua, 181 or. ISBN: 978-84-1319-096-9. "Euskalkien sailkapen berria", 2020, ⟨10.35462/FLV129.10⟩. ⟨artxibo-02908436⟩

Share

Metrics

Record views

93

Files downloads

86