. Bilbo, , p.2019

J. Casanova, En reivindicación del cirujano de Uxue, pp.2018-2021, 2012.

J. P. Crowley, The Study of Old English Dialects», English Studies, vol.2, pp.97-112, 1986.

J. L. Erdozia, Zenbait euskal testu Nafarroan XVII. mendean», FLV, vol.99, pp.307-334, 2005.

E. Institutua, Euskal Klasikoen Corpusa, 2013.

J. Garmendia, «Mandato sobre predicación en lengua vasca (en Ujué, Navarra, 1676), BAP, vol.33, pp.578-579, 1977.

]. Gorrotxategi-[gorrochategui, J. Lakarra, and J. A. , «Comparación lingüística, filología y reconstrucción del protovasco, Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania, pp.407-438, 2001.

S. C. Herring, P. Van-reenen, and L. Schøsler, Textual parameters in older languages, John Benjamins, 2000.

]. Irigoien-;-irigoyen and A. , «Canción antigua de amor vizcaína, vol.30, pp.453-459, 1978.

]. Irizar-[yrizar and P. , Morfología del Verbo Auxiliar Alto Navarro Merdional: Estudio Dialectológico, 1992.

J. Jurío and J. M. , Salazar/Almiradío. Muga lingüística (1605)», FLV, vol.58, pp.235-252, 1991.

D. Krajewska, , 2017.

H. Knörr and K. Zuazo, Arabako euskararen lekukoak: ikerketa eta testuak, Eusko Legebiltzarra, 1998.

J. A. Lakarra, Gogoetak euskal dialektologia diakronikoaz: Euskara Batu Zaharra berreraiki beharraz eta haren banaketaren ikerketaz, vol.31, pp.155-241, 1997.

, «Saratsola eta (aitzin) euskar(ar)en geruzak, Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatje, Homenaje, UPV/EHU, Bilbo, pp.419-439, 2015.

]. Lekuona-[lecuona and M. , «El euskera en Navarra a fines del siglo XVI», RIEV, vol.24, pp.365-374, 1933.

P. Linell, The written language bias in linguistics, 2005.

J. Madariaga, Sociedad y lengua vasca en los siglos XVII y XVIII, Etxeberri bilduma 5, 2014.

F. Maiora, Léxico autóctono histórico de Navarra II, Reino de Navarra. Euskera. Injurias, coplas, frases, vol.egilearen argitalpena. ------, 2011.

J. Manterola, «Euskararen morfologia historikorako: artikuluak eta erakusleak, 2015.

A. Mcintosh, , 1986.

]. Mitxelena-[michelena and K. , Fonética Histórica Vasca, berrarg, Obras Completas VI, ASJUren gehigarriak LIX, Gipuzkoako Foru Aldundia eta UPV/EHU, 1961.

, Obras Completas I, ASJUren gehigarriak LIV, Gipuzkoako Foru Aldundia eta UPV/EHU, 1963.

, Textos arcaicos vascos, berrarg, Obras Completas XII, ASJUren gehigarriak LXVX, Gipuzkoako Foru Aldundia eta UPV/EHU, 1964.

, Obras Completas XI, ASJUren gehigarriak LXIV, Gipuzkoako Foru Aldundia eta UPV/EHU, Donostia eta Vitoria-Gasteiz, Miscelánea filológica vasca. IV», FLV, vol.327, pp.377-406, 1971.

]. Mitxelena-[michelena, K. Sarasola, and I. , Orotariko Euskal Hiztegia, 1987.

P. J. Monteano, El iceberg navarro. Euskera y castellano en la Navarra del siglo XVI, 2017.

C. Mounole, «Perifrasi zaharra mendebalde eta erdialdeko euskara zaharrean: azterketa kuantifikatiboa eta proposamen berria, Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique» [UPV/EHU eta Bordeaux, pp.67-138, 2007.

,. Upv/ehu and B. , «Datibo-komunztaduraz eta laguntzaile hirupertsonalen diakroniaz, Ibon Sarasola, gorazarre, homenatge, pp.473-490, 2015.

C. Mounole and R. Gómez-lópez, «Euskara zahar eta klasikoa, Euskararen historia, pp.469-541, 2018.

C. Mounole and J. Lakarra, «Euskara arkaikoa, Euskararen historia, Eusko Jaurlaritza, pp.345-468, 2018.

A. Ratkus, The adjective inflection in Gothic and early Germanic: structure and development, 2010.

. Real-academia-española, Diccionario de la lengua Española, 2014.

U. Reguero, «Erdi Aroko euskararen historia kanpotik eta barnetik, ASJU, vol.46, issue.2, pp.63-160, 2012.

, «Mendebalaren eta ekialdearen artean: goi-nafarrera zaharraren azterketa diakronikorantz, Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatje, Homenaje, UPV/EHU, Bilbo, pp.587-598, 2015.

, «Goi-nafarrera arkaiko eta zaharra: azterketa eta testuak, 2017.

, «NOR-NORI-NORK saileko perifrasietako aditz laguntzaileak goinafarreraz: azterketa eta proposamen berria, ASJU, vol.52, issue.1-2, pp.683-695, 2018.

I. Salaberri-izko, «Ezeztapenaren hurrenkera euskal egitura perifrastikoetan: hurbilpen diakroniko-tipologikoa, vol.125, pp.55-83, 2018.

P. Salaberri-zaratiegi, «Sobre la frontera lingüística vasco-romance en la zona de Ujué, Eslaba aldeko euskararen azterketa toponimiaren bidez, vol.Euskaltzaindia, Bilbo. ------, pp.95-104, 1994.

, Uxueko izenak mintzagai/Sobre los nombres de Ujué», vol.51, pp.145-155, 2006.

P. Salaberri-zaratiegi and J. J. Zubiri, «Garai arkaikoko euskara nafarraren lekukotasun berriak: gehiketak eta zuzenketak F. Maioraren liburuari, vol.119, pp.109-146, 2007.

, «Orye, lagunac. Euskara nafarraren aztarnak XVI. mendeko hiru sorginkeria auzibidetan, RIEV, issue.2, p.62, 2017.

E. Santazilia and E. Zuloaga, «Zer (ez) dakigun Iruñean egiten zen euskarari buruz, Iruñea historian zehar, pp.475-505, 2018.

I. Sarasola, Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos, vol.17, pp.69-212, 1983.

R. L. Trask, Administrazio zibileko testu historikoak, 1997.

K. Ulibarri, «Testuak kokatuz dialektologia historikoan: egiteetatik metodologiara, Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra, UPV/EHU, pp.511-532, 2013.

R. Urrizola, Tres cartas en euskara escritas por un ferrón de Bera», FLV, vol.102, pp.255-270, 2006.