J. Erdozia and . Luis, UPV/EHUko doktorego tesia, vol.99, pp.307-334, 2001.

R. Gómez-lópez, Nerekin yaio nun. Txillardegiri omenaldia. Bilbo: Euskaltzaindia, 273-280. gorrotxAtegi, Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania. Salamanca: Salamancako Unibertsitatea, pp.407-438, 2001.

O. Ibarra, Erroibarko eta Esteribarko hizkera. Iruñea: Nafarroako Unibertsitate Publikoa. igArtuA, Iván & sAntAZiliA, Ekaitz, 2013, «Instrumentalaz gogoratuz, instrumentuaz haratago. Kasuaren izaera tipologian eta euskararen bilakabidea», Ricardo Gómez, Joaquín Gorrotxategi, Joseba Andoni Lakarra & Céline Mounole (arg.), Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra. Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU, pp.227-244, 1991.

K. Zuazo, «Aitzineuskararen gramatikarantz (malkar eta osinetan zehar), 2011, «Gogoetak euskal dialektologia diakronikoaz: Euskara Batu Zaharra berreraiki beharraz eta haren banaketaren ikerketaz», vol.12, p.35, 1997.

G. Lekaroz, «Antzinako baztanera: XVIII mendeko prediku argitaragabe bat», vol.101, pp.69-94, 2006.

L. Lu» and . Navarrorum,

J. Madariaga, Sociedad y lengua vasca en los siglos XVII y XVIII. Bilbo: Euskaltzaindia, 2014.

N. Madariaga, «Datos para una tipología del cambio lingüístico en los términos referidos al cuerpo humano», ASJU, pp.385-443, 2001.

F. Maiora, Reino de Navarra. Euskera. Injurias, coplas, frases. Egilearen argitalpena, 2011.

J. Manterola, «-a morfemaren erabilera (eza) ekialdeko euskaretan», Koldo Mitxelena Katedraren II. Biltzarra. Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU, pp.71-95, 2011.

A. Mcintosh, A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English, 1986.

]. Mitxelena-[michelena and K. , Textos arcaicos vascos. Berrarg. in Joseba Andoni Lakarra & Iñigo Arzalluz (arg.), Obras Completas XII. Donostia & Vitoria-Gasteiz: Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU. [= TAV]. , 1978, «Miscelánea filológica vasca. I», FLV, vol.29, pp.377-406, 1961.

]. Mitxelena-[michelena, &. Koldo, and I. Sarasola, Orotariko Euskal Hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia, 1987.

P. Monteano and . Joseba, El iceberg navarro. Euskera y castellano en la Navarra del siglo XVI. Iruñea: Pamiela, 2017.

C. Mounole, «Perifrasi zaharra mendebalde eta erdialdeko euskara zaharrean: azterketa kuantifikatiboa eta proposamen berria», 2011, «Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique», UPV/EHUko eta Bordeaux IIIko doktorego tesia, vol.41, pp.67-138, 2007.

C. &. Mounole and R. Gómez-lópez, «Euskara zahar eta klasikoa», Euskararen historia. Eusko Jaurlaritza, pp.469-541, 2018.

C. Mounole and . Lakarra, Euskararen historia. Eusko Jaurlaritza, pp.345-468, 2018.

F. Ondarra, Urdazubiko monastegiko azken abatearen predikuak», vol.40, pp.575-611, 1982.

. Padilla-moyano, . Manuel, . Xvi--xix.-mendeak», R. Upv/ehuko-eta-bordeaux-montaigneko-doktorego-tesia.-pagola, and . Miren, Bonaparte ondareko eskuizkribuak: Iparraldeko goi-nafarrera-1, Bilbo, Deustuko Unibertsitatea, 1995.

A. Ratkus, Diccionario de la lengua española, «The adjective inflection in Gothic and early Germanic: structure and development», Trinity College-ko doktorego tesia. reAl ACAdeMiA espAñolA, 2010.

U. Reguero, «Goi-nafarrera arkaiko eta zaharra: azterketa eta testuak», UPV/ EHUko doktorego tesia. _Euskera, Beatriz Fernández & Pello Salaburu (arg.), Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatje, Homenaje. Bilbo: UPV/EHU, pp.587-598, 2015.

S. A. , Euskal Klasikoen Corpusa. Hemen eskuragarri, 2013.

. Salaberri-izko and . Iker, «Ezeztapenaren hurrenkera euskal egitura perifrastikoetan: hurbilpen diakroniko-tipologikoa», FLV, vol.124, pp.55-83, 2018.

P. Salaberri-zaratiegi, «Iruñerriko eta inguruko ibarretako euskararen gainean», Euskera, vol.3, pp.881-921, 2000.

. Salaberri-zaratiegi, &. Patxi, and R. Urrizola, «Hiriberri Arakilgo predikuak I: transkripzioa eta azterketa», FLV, vol.108, pp.263-290, 2008.

P. Salaburu, Elizondoko beste doktrina bat», pp.817-844, 1986.

P. &. Salaburu and M. Lakar, Baztango Mintzoa: gramatika eta hiztegia, 2005.

&. Iruñea, &. Bilbo:-nafarroako-gobernua, . Euskaltzaindia, and E. Santazilia, Basque and Proto-Basque: Language-internal and typological approaches to linguistic reconstruction. Peter Lang: Frankfurt am Main, «Orye, lagunac. Euskara nafarraren aztarnak XVI. mendeko hiru sorginkeria auzibidetan», RIEV, vol.119, pp.29-51, 2009.

I. Sarasola, ASJU, pp.69-212, 1983.

]. Satrustegui and J. María, Euskal testu zaharrak I. Bilbo: Euskaltzaindia. _Euskera 2018_1.indd 459 11/7/19 12:35 , 1992, «Cuatro promesas matrimoniales inéditas, en euskera del s. XVI», FLV, vol.59, pp.55-70, 1987.

R. Trask and . Larry, «On the History of the Non-Finite Verb Forms in, 1995.

. Basque», The History of Basque, Towards a History of the Basque Language. Amsterdam: John Benjamins, pp.207-234, 1997.

, Administrazio zibileko testu historikoak, 2001.

K. Ulibarri, «1619. urtean Sevillan argitaraturiko bertsoak: Cancion en lengua vascongada o vizcayna que contiene la sustancia deste sermon», «Orozkoko euskararen azterketa diakronikorantz hurbiltze bat», ASJU, pp.511-532, 2008.

E. Zelaieta, Baztan-Bidasoako hizkeren azterketa dialektologikoa. Bilbo: Euskaltzaindia, 2008.

K. Zuazo, Sakanako euskara. Burundako hizkera. Iruñea & Bilbo: Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia, 2010.