Euskararen corpusa: Euskaltzaindia eta Ipar Euskal Herria

Abstract : Soziolinguistek bi alor zabal ezberdintzen dituzte hizkuntza baten aldeko hizkuntza politika indarrean jartzen denean, deitzen duten hizkuntzaren plangintzan. Alde batetik estatus-plangintza, bestetik corpus-plangintza. Artikulu honetan euskararen corpusa aztertzen dugu, Ipar Euskal Herritik ikusirik. Euskara batuaren sortzearekin idatzizko kodea estandarizatu izan da, bereziki Euskaltzaindiari esker. Urrats anitz egin dira denbora gutitan. Euskaltzaindiak euskararen corpusa landu du eta lantzen du. Euskararen kodifikatzaile nagusia izan da eta da, eta ondorioz lehen preskribatzailea ere. Bukaeran, alor honetan Euskaltzaindiak nola Ipar Euskal Herriko hizkerak kontuan hartu dituen aztertzen dugu eta, geroko, erronka berriak zein izan daitezkeen.
Document type :
Book sections
Complete list of metadatas

Cited literature [6 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01781176
Contributor : Jean-Baptiste Coyos <>
Submitted on : Sunday, April 29, 2018 - 4:50:46 PM
Last modification on : Tuesday, July 9, 2019 - 10:10:20 AM
Long-term archiving on : Thursday, September 20, 2018 - 6:33:14 AM

Files

Aktak Battittu Coyos - Euskara...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01781176, version 1

Collections

Citation

Jean-Baptiste Coyos. Euskararen corpusa: Euskaltzaindia eta Ipar Euskal Herria . Jean-Baptiste Coyos. Euskal Elkargoaren sortzea eta euskararen geroa, Jagon bilduma 17, Euskaltzaindia - Académie de la langue basque, pp.31-42, 2017. ⟨artxibo-01781176⟩

Share

Metrics

Record views

139

Files downloads

70