Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Umerik gabeko kabalearen izendapenaz: Antzutik mandora

Résumé : Lexikoaz bereziki ari den artikulu honetan, hazkuntza da hautatzen dudan esperientzi-alorra, elgarrekilako egite duten kabale zenbaiten izendapenen azal-tzeko: hain zuzen umerik ez duen edo ukan ez dezakeen kabalearen izendapenak aztertzen dira ondoko lerroetan, oroz gainetik Oztibarreko euskararen emaitzak balatuz. Izendapen horiek nola kausitu ditudan ez du balio hemen luzaz aipatzeak (ik. Videgain, 1989). Oztibartarren ezpainetatik bilduak izan dira 1985.etik 1990.artean, hiru helbururekin.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

Cited literature [3 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01217893
Contributor : Charles Videgain Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, October 20, 2015 - 11:47:30 AM
Last modification on : Friday, January 15, 2021 - 9:23:43 AM
Long-term archiving on: : Thursday, April 27, 2017 - 2:34:57 PM

File

53409.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01217893, version 1

Collections

Citation

Charles Xarles, C., X. Videgain. Umerik gabeko kabalearen izendapenaz: Antzutik mandora. Umerik gabeko kabalearen izendapenaz: Antzutik mandora, 1992, Bilbao, Espainia. pp.553-574. ⟨artxibo-01217893⟩

Share

Metrics

Record views

93

Files downloads

116