Umerik gabeko kabalearen izendapenaz: Antzutik mandora

Résumé : Lexikoaz bereziki ari den artikulu honetan, hazkuntza da hautatzen dudan esperientzi-alorra, elgarrekilako egite duten kabale zenbaiten izendapenen azal-tzeko: hain zuzen umerik ez duen edo ukan ez dezakeen kabalearen izendapenak aztertzen dira ondoko lerroetan, oroz gainetik Oztibarreko euskararen emaitzak balatuz. Izendapen horiek nola kausitu ditudan ez du balio hemen luzaz aipatzeak (ik. Videgain, 1989). Oztibartarren ezpainetatik bilduak izan dira 1985.etik 1990.artean, hiru helbururekin.
Type de document :
Communication dans un congrès
Umerik gabeko kabalearen izendapenaz: Antzutik mandora, 1992, Bilbao, Espainia. Iker - Villasanteri omenaldia, 1992, Iker, pp.553-574, 1992
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [3 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01217893
Contributeur : Charles Videgain <>
Soumis le : mardi 20 octobre 2015 - 11:47:30
Dernière modification le : lundi 4 juin 2018 - 12:32:01
Document(s) archivé(s) le : jeudi 27 avril 2017 - 14:34:57

Fichier

53409.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-01217893, version 1

Collections

Citation

Charles Videgain. Umerik gabeko kabalearen izendapenaz: Antzutik mandora. Umerik gabeko kabalearen izendapenaz: Antzutik mandora, 1992, Bilbao, Espainia. Iker - Villasanteri omenaldia, 1992, Iker, pp.553-574, 1992. 〈artxibo-01217893〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

157

Téléchargements de fichiers

167