Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Bokal sudurkariak gaurko lapurteran

Abstract : Erkidego elebidunetan bi hizkuntzek elkarri nola eragiten dioten ikusiz (funtsean, gure kasuan, hizkuntza nagusiak —gaztelaniak edo frantsesak— euskaran nola eragiten duen), hizkuntza hartzailearen jokamoldeak neur ditzakegu, hark baliatzen dituen bilakaerak eta baliabideak azaltzeko. Ipar Euskal Herriko hizkera batean ikusi nahi izan dugu, oraingoan, hori nola gertatzen den. Ez da lan honen helburua Iparraldeko gaur egungo euskaran frantsesezko maileguak hartzerakoan joera nagusiak zein diren aztertzea, baina bai fonologia ezaugarri jakin baten bitartez gertatzen ari den berrikuntza bat azaltzea : frantsesak bokal ahokariez gain bokal sudurkariak ere badituenez, ikusi nahi izan dugu frantsesezko hitzak mailegatzerakoan euskaraz —lapurteraz— bokal sudurkariak gordetzen diren edo, berezkoa zaion sistemaren arabera, bokal horiek ahokari bihurtzen dituen.
Complete list of metadata

Cited literature [25 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01201290
Contributor : Jean-Baptiste Coyos Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, September 17, 2015 - 2:42:01 PM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM

File

lapurdum-2316-15-bokal-sudurka...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01201290, version 1

Citation

Irantzu Epelde, Oroitz Jauregi. Bokal sudurkariak gaurko lapurteran. Lapurdum, Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR 5478 CNRS, 2011, Lapurdum XV, XV, pp.29-42. ⟨artxibo-01201290⟩

Share

Metrics

Record views

95

Files downloads

220