Bokal sudurkariak gaurko lapurteran

Abstract : Erkidego elebidunetan bi hizkuntzek elkarri nola eragiten dioten ikusiz (funtsean, gure kasuan, hizkuntza nagusiak —gaztelaniak edo frantsesak— euskaran nola eragiten duen), hizkuntza hartzailearen jokamoldeak neur ditzakegu, hark baliatzen dituen bilakaerak eta baliabideak azaltzeko. Ipar Euskal Herriko hizkera batean ikusi nahi izan dugu, oraingoan, hori nola gertatzen den. Ez da lan honen helburua Iparraldeko gaur egungo euskaran frantsesezko maileguak hartzerakoan joera nagusiak zein diren aztertzea, baina bai fonologia ezaugarri jakin baten bitartez gertatzen ari den berrikuntza bat azaltzea : frantsesak bokal ahokariez gain bokal sudurkariak ere badituenez, ikusi nahi izan dugu frantsesezko hitzak mailegatzerakoan euskaraz —lapurteraz— bokal sudurkariak gordetzen diren edo, berezkoa zaion sistemaren arabera, bokal horiek ahokari bihurtzen dituen.
Type de document :
Article dans une revue
Lapurdum - Etudes basques, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2011, Lapurdum XV, XV, pp.29-42
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [25 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01201290
Contributeur : Jean-Baptiste Coyos <>
Soumis le : jeudi 17 septembre 2015 - 14:42:01
Dernière modification le : mardi 12 février 2019 - 06:20:13

Fichier

lapurdum-2316-15-bokal-sudurka...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-01201290, version 1

Collections

Citation

Irantzu Epelde, Oroitz Jauregi. Bokal sudurkariak gaurko lapurteran. Lapurdum - Etudes basques, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2011, Lapurdum XV, XV, pp.29-42. 〈artxibo-01201290〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

122

Téléchargements de fichiers

175