Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Informazio egitura, kuantifikatzaileak, eta beraien arteko eragina: Euskaratik ikerketa konparatibo batetarantz [ISQI proiektua]

Abstract : ‘Information structure, quantifiers, and their interaction: From Basque to a comparative study’ [Informazio egitura, kuantifikatzaileak, eta beraien arteko eragina: Euskaratik ikerketa konparatibo batetarantz] izenburudun proiektuaren helburu nagusia kuantifikazioa aipatu berri dugun kanpo ikuspuntu horretatik ikertzea izango da; zehazki, proiektu honen helburu nagusietako bat kuantifikatzaileak hainbat intonazio patroien eraginpean zer nolako portaera duten ikertzea izango da (hau da, informazio egitura desberdinen eraginpena nola portatzen diren, e.g. kuantifikatzaileak galdegai posizioan agertzen direnean). Arrazoi honexengatik, hau da, ‘kanpo’ azterketa bat egin ahal izateko, behar beharrezkoa izango da lehenengo eta behin kuantifikatzaileen portaera eta beraien berezko ‘barne’ propietateak ikertzea (ikus adibidez Etxeberria 2005, 2012). Proiektu honen azken helburu nagusia azterketa konparatibo bat egitearena izango da, izan ere, euskaraz gain, frantsesa, ingelesa, espainiera, eta grekera ere ikertuko dira.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01200684
Contributor : Urtzi Etxeberria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, September 17, 2015 - 7:45:39 AM
Last modification on : Monday, November 7, 2022 - 5:24:33 PM

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01200684, version 1

Citation

Urtzi Etxeberria. Informazio egitura, kuantifikatzaileak, eta beraien arteko eragina: Euskaratik ikerketa konparatibo batetarantz [ISQI proiektua]. Lapurdum, 2012, lapurdum, XVI, pp.69-91. ⟨artxibo-01200684⟩

Share

Metrics

Record views

89

Files downloads

0