G. Aurrekoetxea, Nafarroako euskara: azterketa dialektometrikoa, pp.59-109, 1992.

. Aurrekoetxea, &. Gotzon, and X. Videgain, Euskal Herriko hizkuntz atlasa : galdesorta = cuestionario = questionnaire : dialektologia / atlasgintza, Euskera, vol.38, pp.527-647, 1993.

. Aurrekoetxea, . Gotzon, X. Videgain, and A. Iglesias, Bourciez bildumako euskal atlasa (BBEA): 1. lexikoa. ASJUren gehigarriak, 2004.

O. Baude, Corpus oraux, guide des bonnes pratiques, Paris et Orléans, 2006.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00357706

A. Belleti and L. Rizzi, Psych-Verbs and Theta-Theory, Natural Language and Linguistic Theory, vol.6, pp.117-154, 1988.

L. Bonaparte and . Lucien, Le verbe basque en tableaux, 1869.

I. Camino, Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa. Iruñea: Nafarroako Go- bernua, 1997.

I. Camino, Hego-nafarrera, 2004.

J. Coyos, Le parler basque souletin des Arbailles: une approche de l'ergativité, 1999.

I. Epelde, Larresoroko euskara, 2004.

. Epelde, &. B. Irantzu, &. J. Oyharçabal, and . Salaberria, Norantz datu-basea: aurkezpena eta aditz komunztadurako datuak, ASJUren gehigarriak, vol.69, pp.1-36, 2011.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/artxibo-00685841

. Euskaltzaindia, Euskal Gramatika Lehen Urratsak-V (Mendeko perpausak-1), 1999.

. Euskaltzaindia, EHHA (Euskararen herri hizkeren atlasa) I et II, Euskaltzaindia-Académie de la Langue basque, 2008.

. Euskaltzaindia, EHHA (Euskararen herri hizkeren atlasa) III, Euskaltzaindia-Académie de la Langue basque, 2010.

. Euskaltzaindia, EHHA (Euskararen herri hizkeren atlasa) IV, Euskaltzaindia-Académie de la Langue basque, 2012.

R. Gómez, De re etymologica: vasc.-(r)antz 'hacia, Etxebarria & Knörr (édit.) Nerekin yaio nun: Txillardegiri omenaldia, pp.17-273, 2005.

O. Ibarra, Ultzamako hizkera: inguruko hizkerekiko harremanak, 1995.

I. Igartua, Euskara eta inguruko hizkuntzak historian zehar, 2012.

J. Kragh and K. , Le remplacement de l'imparfait du subjonctif par le présent du subjonctif considéré dans une perspective de grammaticalisation, Etudes romanes, vol.60, 2010.

P. Lafitte, Grammaire basque (navarro-labourdin littéraire), 1944.

J. Lakarra and . Andoni, Protovasco, munda y otros: reconstrucción interna y tipología holística diacrónica, Oihenart, vol.21, pp.229-322, 2006.

J. Lakarra and . Andoni, Erro monosilabikoaren teoria eta aitzineuskararen berreraiketa: zenbait alderdi eta ondorio, Fontes Linguae Vasconum, vol.113, pp.5-114, 2011.

J. Makazaga and . Mari, Elgoibarko ahozko euskara. IKER-25, 2010.

L. Michelena, La fragmentación dialectal: conocimientos y conjeturas " . Lengua e historia, pp.73-85, 1976.

L. Michelena, Sobre historia de la lengua vasca, ASJUren gehigarriak 10, 1988.

E. Montoya, Urdazubi eta Zugarramurdiko euskara, 2004.

B. Oyharçabal, Les documents recueillis lors des enquêtes linguistiques en Pays Basque durant la période révolutionnaire et le Premier Empire, pp.2012-2039, 1993.

. La-base-de-données-norantz, vers un observatoire des parlers basques d'Aquitaine révolution française dans l'histoire et la littérature basques du XIXème siècle, éditions Izpegi, pp.63-119

B. Oyharçabal, «Basque Light Verb Constructions», Studies in Basque and Historical Linguistics in Memory of R. L. Trask, ASJU, XL, pp.787-806, 2006.

L. Velasco, 1879. Los Euscaros en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Sus orígenes, historia, lengua, leyes y tradiciones

P. Yrizar and . De, Los dialectos y variedades de la lengua vasca. Estudio lingüístico-demográfico, BRSVAP XXIX, pp.3-78, 1973.

K. Zuazo, Euskalkiak, gaur, Fontes Linguae Vasconum, vol.78, pp.191-233, 1998.

K. Zuazo, Euskalkiak: herriaren lekukoak, 2003.