X. Artiagoitia, . Asju, and . Xl, Basque adjectives and the functional structure of the noun phrase, pp.107-132, 2006.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/artxibo-00087305

X. Artiagoitia, Euskarazko izen-sintagma: arkitektura eta egitura funtzionala. Euskal gramatika: Sintaxia ikerlanerako proiektua, pp.8-9, 2006.

. Aurrekoetxea, &. Gotzon, and X. Videgain, Haur prodigoaren parabola Iparraldeko 150 bersiotan, ASJU, 2004.

V. Bianchi, Headed relative clauses in generative syntax, Part I: Glot Part II, Glot, vol.6, issue.8, pp.197-204, 2002.

G. Cinque, Deriving Greenberg's Universal 20 and Its Exceptions, Linguistic Inquiry, vol.20, issue.3, pp.315-332, 2005.
DOI : 10.1111/j.1467-9582.1993.tb00845.x

G. Cinque, A generalization concerning DP-internal ellipsis, Iberia: An International Journal of Theoretical, vol.4, issue.1, pp.174-193, 2012.

D. Vries and M. , The Syntax of Relativization, 2002.

R. S. Kayne, DSaren barneko zenbait ordena kontu Andolin Eguzkitza gogoan. Essays in honor of professor Eguzkitza, B. Fernández & I. Laka (arg.): UPV/EHU. [Ingelesezko bertsioa in U. Etxeberria, R. Etxepare & M. Uribe-Etxeberria (arg.). 2012. Noun Phrases and Nominalization in Basque, pp.71-85, 2006.

P. Bert-plaza and . Baiona, Bayonne erlatiboa erabili zuten lehen hamarrek