Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Other publications

Euskarazko DSaren barneko elipsiez

Résumé : Artikulu honetan euskarazko DSaren barnean elipsiak nola gerta daitezkeen ikertzen da, osagaiak batzerakoan izaten duten ordena nolakoa izan den argitzeko xedearekin. Horretarako Cinqueren (2012) orokorketa bat bereziki baliatzen da. Honen arabera, izenaren modifikatzaileen elipsiak ez dira nolanahi gertatzen. Alabaina, testuinguru egokietan izenaren beraren elipsia beti egin daitekeelarik, modifikatzaileen elipsiek bi baldintza bete behar dituzte: i) izena ere elipsiko modifikatzailearekin batean isildua izatea, ii) batze ordenako hurrenkera delarik oinarria, izenaren eta modifikatzaile isilduaren artean den beste modifikatzailerik ahoskatua ez izatea. Hipotesi horri jarraikiz, elipsiari dagozkion datuek batze ordenaren berri ematen baitigute, bost modifikatzaileren arteko elipsi jokoak molde sistematiko batean euskaran ikertzen dira. Azterketa horren ondotik ondorio gisa ateratzen den batze ordena, Cinquek aurkitu zuena bezalakoa da, salbu erlatiboen batze lekuari dagokienean. Horrek sorrarazten duen zenbait galderarekin bururatzen da artikulua.
Document type :
Other publications
Complete list of metadata

Cited literature [9 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01081492
Contributor : B. Oyharçabal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Saturday, November 8, 2014 - 10:53:36 AM
Last modification on : Monday, November 7, 2022 - 5:24:33 PM
Long-term archiving on: : Monday, February 9, 2015 - 10:11:33 AM

Files

2iruzkindurik Oihartzabal Beñ...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01081492, version 1

Citation

Bernard Beñat, B. Oyharçabal. Euskarazko DSaren barneko elipsiez. 2015. ⟨artxibo-01081492⟩

Share

Metrics

Record views

183

Files downloads

154