Irudien bizia J. B. Elizanbururen "Nere etxea"-n

Résumé : Nork ez du hemen Elizanbururen Nere etxea ezagutzen? Kantu hori, nik ere ttipi-ttipitik entzuna izan dut Oilandoi eta Auzako mendiaren gerizapean bizi nintzelarik. Eta, nahiz nik, bakarrik lehendabiziko bi bertsoak dakizkidan gogoz, aitak, muttiko bat zelarik, Baigorrin ikasi zituen kantatzen hamarrrak burutik... Amak ere, mugaz bertzaldeko Baztango bailaran, ene amatxi zenaren altzoan ikasi zituen bertsu horiek berak nexka koxkor bat zelarik... 1862-an, laster ehun eta hogeitamar urte beraz, J.B. Elizanburuk Nere etxea presentatu zuen Urrufiako A. d'Abbadie d'Arrast-ek antolatutako xapelketan, bertze bi kantuekin: "Apexa eta Lorea" eta "Agur Herriari". Harrigarria da kantu honek segiduan ukan zuen arrakasta zazpi probintzietan.
Type de document :
Article dans une revue
Euskera - Euskaltzaindiaren lan eta agiriak, 1992, 37, pp.109-135
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [24 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00944686
Contributeur : Aurélie Arcocha-Scarcia <>
Soumis le : mardi 11 février 2014 - 08:48:06
Dernière modification le : mardi 12 février 2019 - 06:20:12
Document(s) archivé(s) le : lundi 12 mai 2014 - 01:40:10

Fichier

Elizanburu_1991.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00944686, version 1

Collections

Citation

Aurélie Arcocha-Scarcia. Irudien bizia J. B. Elizanbururen "Nere etxea"-n. Euskera - Euskaltzaindiaren lan eta agiriak, 1992, 37, pp.109-135. 〈artxibo-00944686〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

459

Téléchargements de fichiers

231