. Hori-horrela,-zioten-bezalako-formak-anbiguoak-izan-daitezke, Alde batetik «haiek-hari-hura» uler daiteke eta bestetik «hark-haiei-hura», baina ez dago anbiguotasunik

. Horren-adibide-dugu-cequioten, Salaberrik (2002: 236) Ekialdekotzat du -ki-ren agerrera, iraganean baizik ez bada gertatzen Ahalera iragankorra *ezan laguntzailearen gainean eraiki da: dezaquen (5-6, 34) eta iragangaitzak *edin darabil: daquioqueten (Izenb.) Adizki honetan datiboaren plural marka -te da eta ez -e-(cfr. dakiekeen) Ez dago ahal izan erako perifrasien arrastorik, eta Nuin-en zein Mak-en ere ez. Amaitzeko, izan aditzaren Nor 3. pertsona pluralean ez da asimilaziorik gertatzen pluralgilearekin: zarate (72-82) dugu, eta ez zarete, Lizarraga Elkanokoaren testuetan, Nuin-en eta Mendibururen lanetan bezala. 4.4. Sintaxia Erlatibozko perpaus ez jokatuak egiteko, eguiñicaco (8) lekukotzen da testuan , forma ohikoa ekialdeko euskaretan (Camino, 2003b: 450) hasi eta Sakanaraino Horrekin batera eguiñic (10), beteric (30), erchiric (66) eta utciric (59) ditugu modua adierazteko eta -ik dago bestalde, azalpenezko honetan: izanic matrimonioa sacramentua (15-6) Horrezaz gain -ta atzizkiaren adibideak ere badaude: prestatuta (20-1) dago moduzko zentzuan eta jausita (10) horri denbora zentzua dario. Nuin-en eta Mak-en denak dira -ic, baita Art-en ere, baina Salaberrik (2000: 915) Ezkabarte eta Txulapainen hain zuzen , -ik eta -ta, biak daudela erakutsi du. Ez dago, ordea, ekialdean aski hedatua dagoen -ika(n) aldaeraren lorratzik. Denbora perpaus bat dago: legue berria mundu gucira barratu zuenean (10-1) Ikusten denez, -enean agertzen da, eta ez ekialde zabaleko -larik (Camino, Caminok (2003b) horrelakoak Iruñetik gora kokatzen ditu eta Art-en zein Orrion ere badira (Satrustregi) eta Nabatzeko (EI). Zil-en celaric dugun bitartean, Mak-en biak daude, baina -enean da nagusi eta Art-ek hori baizik ez du. Ezkabarten eta inguruan espero bezala baldintzarako balin aldaera jaso da: balimbedute (14), eta ez barin (Camino Mak-en ere hala da eta Nuin-en dagoen adibide bakarra baldin da. Den heinean egituraren parekoa dugu dena bezala Erabilera hori Mak-ek eta Beriainek ere badakarte, eta Iparraldeko autoreengan ere frankotan dugu (cfr. OEH), baina horiengan erlatibozkoak ez darama artikulurik, pp.35-36, 1984.

. Caminok, horrelako egitura artikuludunak mendebalean bai, baina ekialdean bereziak direla aipatu digu, baina iten dutena becela adibidea ere aurkitu du XVIII. mende erdiko Ororbiako sermoi batean (Satrustegi, 1987: 102). Bestalde, Lizarragak ere artikulurik gabe erabiltzen ohi du, baina S[an] Juan Evangelária izánzue apostoluétaic maiteéna Virjinarén sémeac ura ere virgin céna becála ere irakur dakioke Elkanokoari, 1996.

. Ezin-da-baztertu, Salaberriren (kom. perts.) ideia; horrelako egitura artikuludunen atzetik erromantzearen eragina egon daitekeela , hain zuzen (cfr. como el que)

?. Morphology», Basque and Proto-Basque. Language-Internal and Typological Approaches to Linguistic Reconstruction, pp.223-281