. Harley, ) proposatu izan da DOC eta PPC egiturek oinarri sintaktiko desberdina dutela Harleyren arabera, txandakatzearen azpian ondoko eventu eskemak daude: (34) DOC-aldaera, ) [ vP Agentea, p.46, 1976.

. Badira-hiru-desberdintasun-nagusi, eta (35)en artean: (i) Gaia eta Helmuga/Hartzailea lotzen dituen adposizioaren izaera; (ii) Helmugaren izen edo adposizio izaera; (iii) Gaia eta Helmugaren arteko erlazio hierarkikoa. Azkenaz 8. atalean mintzatuko gara. Lehen bi desberdintasunak ondo uztartzen dira orainarte ikusi dugunarekin: batetik, komunztadurari begiratuta behintzat

. Harley-k-ez, du aintzat hartzen beste era bateko leku argumentuak posible izan daitezkeenik era horretako konfigurazioan. Euskarak, alatibo/datibo oposaketaren bitartez, Helmugak eta Jomugak eman ditzake bertan

J. B. Etcheberry, Frantziako Erregina, 1966.

J. B. Etcheberry, Obrak Mintzo, 1969.

J. B. Etcheberry, Berriz Ere Beretarik, 1980.

E. Sallaberry, Ene sinestea, Itxaropena: Zarautz, 1978.

P. Albizu, Generalized person-case constraint: A case for a syntax-driven inflectional morphology Theoretical Issues in the Morphology-Syntax Interface, pp.1-34, 1997.

P. Albizu, The syntax of person agreement. Unpublished PhD dissertation, 1997.

P. Albizu, Datibo sintagmen egitura sintaktikoaren inguruan:eztabaidarako oinarrizko zenbait datu, Kasu eta Komunztaduraren Gainean- On Case and Agreement, pp.49-70, 2001.

E. Anagnastopoulou, The syntax of ditransitives: Evidence from clitics, 2003.

E. Arregi, J. Eta, and . Ormazabal, Aditz ditrantsitiboen barne-egitura (eds) P. Lafitteren sortzearen mendemugako biltzarra. Gramatika gaiak, p.14, 2003.

A. Elordieta, Verb Movement and Constituent Permutation in Basque, 2001.

R. Etxepare, Valency and Argument Structure in the Basque Verb A Grammar of Basque. Mouton Grammar Library 26, pp.363-425, 2003.

R. Etxepare, . Eta-bernat, and . Oihartzabal, Optional dative agreement in eastern Basque, Ms. IKER, 2009.

R. Etxepare, . Eta-bernat, and . Oihartzabal, Datibo komunztadura diakronian

R. Etxepare, Optional Agreement Phenomena in Basque, 2008.

R. Etxepare, Complex Postpositional Structures in Basque, Ms. IKER

B. Fernandez, Egiturazko Kasuaren Erkaketa Euskaraz, 1997.

B. Fernandez and J. Ortiz-de-urbina, Datibo komunztadura ekialdeko hizkeretan " . Ms, 2008.

J. Gropen, The Learnability and Acquisition of the Dative Alternation in English, Language, vol.65, issue.2, pp.203-257, 1989.
DOI : 10.2307/415332

K. Hale and S. J. Keyser, Prolegomenon to a Theory of Argument Structure, 2002.

H. Harley, Possession and the double object construction " . Ms, 2003.

R. Jackendoff, Semantics and Cognition, 1983.

R. Jackendoff, Semantic Structures, 1990.

P. Lafitte, Grammaire Basque. Reprint. Baiona:Elkar, 1944.

R. Lafon, Le Système du verbe basque au XVIè siècle. Reprint, Baiona:Elkar, 1944.

I. Laka, «The structure of inflection: a case study in X 0 -syntax Generative Studies in Basque Linguistics, 1993.

B. Levin, Verbs and Constructions: Where Next, Handout. WECOL, 2004.

B. Levin, Dative Verbs: A crosslinguistic Perspective, 2008.

A. Marantz, Implications of Asymmetries in Double Object Constructions, Theoretical Aspects of Bantu Grammar. Stanford:CSLI Publications, pp.113-150, 1993.

S. Miyagawa and T. Tsujioka, Argument Structure and Ditransitive Verbs in Japanese, Journal of East Asian Linguistics, vol.13, issue.1, pp.1-38, 2004.
DOI : 10.1023/B:JEAL.0000007345.64336.84

C. Mounole, Evolution of the transitive verbs in Basque and appearance of datively marked patients, Gilles Authier (arg) Ergativity, Transitivity and Voice

R. T. Oehrle, The Grammatical Status of the English Dative Alternation. PhD dissertation, 1978.

B. Oyharçabal, Argument Structure Building: Dative Applicative Heads in Basque " Paper presented in the Workshop on Argument Structure and Syntactic Relations, 2008.

J. Ormazabal and J. Romero, On the syntactic nature of the me-lui and the Person-Case Constraint, Anuario del Seminario Julio de Urquijo, vol.32, pp.415-434, 1998.

J. Ormazabal and J. Romero, A brief description of some agreement restrictions, Kasu eta Komunztaduraren Gainean-On Case and Agreement, pp.215-241, 2001.

D. A. Peterson, Applicative Constructions, 2007.

S. Pinker, Learnability and Cognition, 1989.

L. Pylkkanen, Introducing Arguments. Unpublished PhD dissertation, 2002.

G. Ramchand, Verb Meaning and the Lexicon, 2008.
DOI : 10.1017/CBO9780511486319

G. Rebuschi, Structure de l'énoncé en Basque Doctoral dissertation, 1982.

G. Rebuschi, «Le complexe verbal basque: un regard universaliste» Lapurdum Rezac, 1999.

J. Zwarts, Prepositional Aspect and the Algebra of Paths, Linguistics and Philosophy, vol.9, issue.2, pp.739-779, 2005.
DOI : 10.1007/s10988-005-2466-y