Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Lardizabalen gramatikaren iturri, ezaugarri eta helburuak.

Résumé : Artikulu honetan Lardizabalen gramatika aztertzen da ("Gramática Vascongada", 1855). Lehenik, liburuaren ezaugarri orokorrak eta iturriak aurkezten dira, xehetasun gehiegitan sartu gabe, haatik, ez baitu lan horrek gramatikaren aldetik halako originaltasunik eskaintzen. Bigarrenekorik, liburuaren helburua aipatzen da, soziolinguistika gaietara hurbildurik.
Complete list of metadata

Cited literature [11 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00699281
Contributor : B. Oyharçabal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, May 20, 2012 - 1:36:12 PM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, August 21, 2012 - 2:21:26 AM

File

Lardizabal_Euskera_2006.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00699281, version 1

Citation

Bernard Beñat, B. Oyharçabal. Lardizabalen gramatikaren iturri, ezaugarri eta helburuak.. Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, Real Academia de la Lengua Vasca, 2006, pp.105-118. ⟨artxibo-00699281⟩

Share

Metrics

Record views

135

Files downloads

122