V. Notak, Florianen Fableac Goyhetche apheçac franxesetic escoarara pherxutan itçuliac

H. Alcamenaren:-alcamena and . Ama, Alcamenaren semea, Hercules Olympoan 6 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

. Alteça, Printceri ematen çaioten titulua ceinac erran nahi baitu goratasuna Cer çure alteça hemen / dugu beraz ikhusico / Yauxia gu ganaraino, p.32

. Angora, Gathu mota baten icena Andere batec maitheki / Angora eder bat nasaiki / Bazca tcen çuen pochinez / Çuzken delicatuenez, Gathua eta Arratoinac 17 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Aristotec, Aristote, duela bi mila 33 eta berreunbat urthe Greciaco philosopho ospatuenetaric bat. «Aristotec greco gaztei / Bere escolan cituenei / Maiz erraten [çaiotena]» 34 (Herbia , bere adiskideac eta bi bas-ahuntzac 7 Lib, III): FLO. CB 162 BNF

. Asiaco, Asia da munduaren bortz 37 çathi handietaric bat: bertce laurac dire: Uropa, Africa, America eta Oceania Asiaco toki yentil batçuetan / Elefantac dire ohore 38 t handitan, Elefant churia 14 Lib. I): FLO. CB 162 BNF

A. Eguitea, 39 Atable eguitea da othuruñtça on eguitea Bestia titchacabeez / Aireco edo lurrecoez / Eguiten çuen masacre, Guero gurentki atable! " (Gathua eta catalocha 40 16 Lib. I): FLO. CB 162 BNF

. Barbeta, 41 Çacur mota bat, ille hartci-duna Barbeta batez plainua / Içatu cen aditua, Chacur ttikia 8 Lib. V): FLO. CB 162 BNF

. Batchilleroac, Batchillerco edo bachiliercoa, da escoletan ardiexten den lehen gradua Bi bachelier gazte doctor baten etchean, / Eguin-ahalac eguin hari ciren lanean, Bi batchilleroac 8 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

. Benus, Benus, maithantça eta axeguin lohien yaincosa Martese, Minerba, baita Benus bera / yin ceizcan besarcatcera, Hercules Olympoan 6 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

E. Bere-putçutic, Filosofo paganoec ikhusiric yende artean etcela gueçur, trampa bengantça eta bicioric baicen, exituric guiça-naturaleçaz, asmatu çuten eguia goan cela 32 Ene kopian ez da ongi ikusten galde-ikurra den, ala harridurazko-ikurra

O. Ik-«prisa»-in, Prise de tabac " VocBN Kafe-prisa, une tasse de café " Lh. «Xokolat-presa, une tasse de chocolat» Ib.». 37 «bortz» gainetik berriz idatzia. 38 Irakur «ohore handitan», Goyhetchek hastapenean idatzi gogo zukeen «ohoretan». 39 Ik. frantses expresioa: Á table!. 40 Ik. gazteleraz catalejo «de 'catar', ver, y 'lejos') m. Anteojo para mirar a larga distancia, Diccionario del uso del español). Frantsesez lunette. Ik. Florian Le Chat et la lunette. 41 Ik. frantsesez barbet. Ik. Florian in Le petit chien

. Putçu-baten-Çolan-gordetcera, Bere putçutic Eguia / Egun batez ilki cen bilhuz-gorria " (Eguia eta aleguia edo fablea 1 Lib. I): FLO

B. Pleniera, Conxeillari gucien oste osoa Egun batez bildu çuen bere aldera / Yfernu beltzetan biltçar pleniera, Herioa 9 Lib. I): FLO. CB 162 BNF

. Bisir-handia, Lehen ministroa Gure soldanac du choilki / Bisir-handia egorri / Mahomet profeta-ganat / Ordre bat eramaterat, Pacha eta derbicha 7 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Califa, Turcoen artean lehen buruçaguiari eman içatu çaioen icena Califa Almamunec Bagdad deithatcen cen hirian " (Califa 8 Lib. I): FLO

. Hemen, ez da gaurko frantsesean braconnier-ek duen zentzuan ikusi behar, baizik eta " ehiztari " -ren zentzuan, Goyhetchek ongi azpimarratzen du

. Ik and . Braconnier-en-etimologia, Sire de Mareuil ds Du Cange, s.v. braconagium), très rare en a. fr.; 2. 1718 chasse (Ac.). Dér. de l'a. fr. bracon, v. braconnier; le sens 2 peut être issu de *dresser un bracon, cf. chien braconné «chien bien dressé», xvie s, Alector Romain dans Littré.» (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL <http

. Chloris-en, Chloris, andere publico guiça-çale bat. «Sagu-casta gaitzexiac: / Ez guerlari handi, ez hunen gloria, Ez ospexu bictoria

C. Berria, Erromanoen demboraco mintçatçaile ederrena. «Diduritçait cerbait dudala ikhusten: / Bainan ez dakit hargatic / Cerc nauen trabatcen garbi ikhustetic. / Discurxa horiec hec çaduzcatela, Ciceron berria, hastean beçala / Net elokentki mintço cen» (Chiminoa lanterna-mayica escuetan 7 Lib. II): FLO. CB 162 BNF

. Coketa, Coketaz aditcen da nescatcha bere buruaren prinpiñatceaz, eta bide hortaz agrador-razteaz hurren choilki ocupatua dena; orobat griseta 43 deithatcen dena Andere Caticha, gazte eta pullita, / Oroz-gainetic coketa, / Lotcen citçaion lanari, Diot, bere aphain tcea ri " (Coketa eta erlea 13 Lib. I): FLO. CB 162 BNF (185 1ing.)

. Constantinoplean:-turcoen-hiri-capitala, Biaya luze bat eguin duenean, / Cofrettoa besa-pean, / Goiz batez gure guiçona / Hartua bere eximena, Sartcen çaitçu bada Constantioplean " (Pacha eta derbicha 7 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Cornacac, Cornaca 45 da elefantaren çain eta tratatçaillea Ah! Cornacac derro: humillegui çare, Elefant churia 14 Lib. I): FLO. CB 162 BNF

. Crocodila, Animale bat da, urean edo leihorrean berdin bici dena, ezcata lodi batez gorphutz hurren gucia estalia duena, guiçonac berac irexten dituena Crocodila icigarri bat / Dathorkiote alderat, Yauziric betbetan uretic camporat

. Derbicha, Turkoen arteco penitent Arabiaco lurretan / Aurkitcen cen ordu hartan / Derbicha çuhurrenari, / Cacha huntan, derro, bada / Perla eta diamanta, Preciatuenetaric " (Pacha eta derbicha 7 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Derbicha and . Derbicha, Turcoen artean yende artetic urruntcen eta erretiramenduan othoitzezco eta penitentciazco bici bat ceramatenen ermitau guisa batçuen icena Derbicha bat, hox, hitz batez erraterat, / Cidan amoina galdez, Eta othoitzez " (Derbicha, beleemea eta falcoina 11 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

. Dialectica, Chuchen bai-ta sotilki arraçoinatcen eracuxten duen yakindea Çoin dudan madaricatcen / Doctor urguillus batçuen / Abillecia ilhauna, Dialectica deitcen dena " (Bi acherien haucia 3 Lib. V): FLO. CB 162 BNF

. Dilemna, Arraçoinamendu mota bat Dilemna hau da segura / Ez hori, yaun escoliera, Nausiac derro biciki: / Uste dut banaiczen 48 çu beçain acheri

. Dofiña, Ixasoco arrain handi bat, idukia guiçonen adiskidetçat Dofiña baten gainean baçohazen costara, Lamurra eta bere Ama 19 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

. Drama and . Theatraco-peça,-guehienean-pherxutan-dena, Çaduzcatela saguec / Haren obra hoberenac / Erdi-janac. / Cembat nahi çetçan armarioz chanya / Eta arteac oro heda, / Gathu onac ere guarda; / Deusec ez-çuen balio: / Prosa, pherxu, drama, istorio <edo> istorio, Guciac ciren hasiac» (Autorra eta saguac 20 Lib. V): FLO. CB 162 BNF

. Dromaderoa and . Dromaderoa, Africaco animale bat, larria, hazcarra, oincari ecin akitua, guizonen 49 cerbitzuraco guciz preciatua Rhinocero batec gazte ta hazcarrac / Dromaderoari cerron behin: errac / Othoi, anai, certaco den / Hain myristua gu bien, Zoriac eguin zortea " (Rhinoceroa eta dromaderoa 4 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

. Entciclopedia, Dakintça gucien bilduma Entciclopedia / Huntan da gucia, Charlatana 14 Lib. V): FLO. CB 162 BNF

. Erretolica, . Dakintça, and . Ederki-mintçatcen-irakh-eracuxten-duena, Acheri batez da hemen kestione; / Argumentari handiaz, / Fin-gabeco hitzuntciaz; / Eta ceinac eracuxten / Erretolica baitçuen

. Falcoina, . Falcoina, and . Basa-hegaztina, lehenago yende handi eta nobleec ihiztatceco es co latcen çutena Eta ordu berean, hedoien aldetic / Falcoin bat yauxten da mokhua betheric, Derbicha, bele-emea eta falcoina 11 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

F. Florian-hemen-duda-gabe, mintço da filosofia eguiazcoaz ceina ez baita bertce ric baicen Ebanyelioa; filosofo eguiazcoac eta christau ona dire biac bat Leen bertce la co filosofoac çoin gocho eta maltcho diren, hirur hogoi urthe hautaco errebolucione odolxuec eracuxten darocute, Filosofoa eta Gau-aiñhara 15 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

F. Yaincosa and . Ta-ontasun-emaillea, Fortunari lotcen çaio, / Eta hula erraten dio, Pan-yaincoa eta Fortuna 14 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Iberiaco, Mende iraganetan Espainiari ematen citçaion icena Laster, laborariac aguindu ciona / Philipec ardiexten du guduan gaiña. / Eta Iberiaco thronuan yarria, Ahantzi ez çuen ez harc laboraria " (Castillaco laboraria 8 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Khimera, Aireco gauça bat, ilusione bat. «Ez dela baicic khimera: / Eta ilusione horiec maizenic, Dathorzela urguillutic» (Chartala 15 Lib. V): FLO. CB 162 BNF

. Lyntcha, Badohaco orduan nahiz harrapatu; / Baina yaincoac colpez traça du chanyatu: / Bihurtcen çaio aldizca / Oxo eta acheri, chimino eta lyntcha, Cortesanoa eta Proteo-yaincoa 11 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF, p.56

. Minerba, . Minerba, and . Çuhurtcia-eta-yakitatearen-yaincosa, Guiça Martese, Minerba, baita Benus bera / yin ceizcan besarcatcera, Hercules Olympoan 6 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

. Minos:-minos and . Paganoen-fedean, yuye lehen-azkena, bertce munduan arima guciac yu yatcen dituena, Yupiter eta Minos 7 Lib. V): FLO. CB 162 BNF

. Nilaren, Eyiptoco ybai ospatua bere igaitçaz hango lurrac guicentcen dituena, eta sor-arazten abondantciaric mirexgarriena Nilaren egu heguian egun batez lehen, Crocodila eta colaca 62 11 Lib. V): FLO. CB 162 BNF

. Olympoan and . Olympoa, Hartua Olympoan içatu cenean, Hercules Olympoan 6 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

. Ozpina, Arranoa. «Ozpina dabilçan chori ospatua / Banderiça batez gorthean beltztua, Ceruco egoitçatic urrun khasatua» (Arranoa eta untza 21 Lib. V): FLO. CB 162 BNF

. Pacha, Turkian probintcietaco buruçagui Africano baten-ganic / Daducat ikhasia nic, / Turkian Pacha bat behin / Cacha ciguillatu precios batekin / Citçaiola gan arraiki, Pacha eta derbicha 7 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Pantherac, Africaco eremu harexutan, basa-bestia cruelenetaric bat Baina lehoin 64 centçudunac / Beldurtcen cituen hartz eta pantherac, Lehoiña eta leoparra 22 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

. Parkean, Parkea da, yaureguien inguruan içaten ohi den barrendegui bat ihiztatceraco Yauregui bateco parkean yarri cen, Gathua eta catalocha 65 16 Lib. I): FLO. CB 162 BNF

. Perrucha and . Perroket-emea, Perrucha, cardinalea / Eta ttarina simplea, / Hauc ere beha çorrotz ki / Çagoz(?)con 66 arlekinari, Arlekin-arropa 4 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Ik, Florian Le crocodile et l'esturgeon. 63 Irakurketa dudazkoa. 64 «lehoinaren» / «lehoiñari». 65 Frantsesez lunette. Ikus " Le chat et la lunette, Fables de Florian, p.26

. Pheniça, Antigoaco pherxuguille edo poeten arabera, cen hegaztin bat bere arraçatic bakhoitza eta hil ondoan, bere hauxetaric berriz phitzten cena Arabiaco lurre tic / Ethorria trumpaturic, Egun eder batez cen ikhusi betbetan " (Pheniça 13 Lib. II): FLO. CB 162 BNF

. Philomela, Rochinoletaren bigarren izena Philomela! guri eta maithagarriac / Egun ederrac yitean, Rochinoleta eta paona 5 Lib. III): FLO. CB 162 BNF, p.67

. Platon:-platon, duela bi mila eta berreun urthe bici cena, eta filosofo yentil gucietan, bere izpiritu çorrotz eta hedatu, bai eta bere dotrina ederra-gatic ospatuena; eta Dibinoa deithatua Baçarraizcoia Zenonen dotrina herxiari? Edo Epicuro baten escola laçoari? Pithagora bati edo Platon Dibinoari, Sabanta eta Bordaria 1 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Rhinoceroa, Africaco basa-bestia bat urean eta leihorrean berdin bici dena, larria, ezcatatua eta sudurraren gaiñeco aldean dakharren adar zorrotzagatic, latzgarria Rhinocero batec gazte ta hazcarrac / Dromaderoari cerron behin: errac / Othoi, anai

. Seguanaren, P. Sena, and . Arribera, Horrela mintço guiñela, / Sentitcen ez-guinduela, / Aurkitu guinen betbetan / Seguanaren heguietan, Peisanta 71 eta ybaia 6 Lib. V): FLO CB 162 BNF

. Soldan, Turcoen artean printze 72 soberanoen izena Hauzoco paonetan ederrena cena / Soldan fierra, Rochinoleta eta paona 5 Lib. III): FLO. CB 162 BNF

. Soldanac, Turcoen lehen buruçaguiari ematen çaion icena Gure soldanac du choilki / Bisir-handia egorri / Mahomet profeta-ganat / Ordre bat eramaterat, Pacha eta derbicha 7 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Syriaco, Eyiptoaren hauçoco erresuma aberax bat orai Turco handiaren meneco dena Syriaco erresuma guciz aberaxa, Cortesanoa eta Proteo-yaincoa 11 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Trayedia, Theatraco pheça bat, beira egoileac, batean ikharaz bethetcen, bertcean nigarrez, haur tropa bat beçala, atchikitcen dituena Colaca onest bat han aurkitcen cena / Trayedia hura ikhusi çuena, / Latztua tretu hortara / Badioa gordetcera / Ur handiaren çolara, Crocodila eta colaca 11 Lib. V): FLO. CB 162 BNF

D. Tyrcis and . Bi-mila-urthe-munduan-cen-artçain-bat, Soinean gibeciera Escu batean cigorra, / Eta bertcean chits chirola, / Buruan ere çakharla / Chapel 76 churi biribila, / Berdez net chingolatua / Cocoxera amarra tua: / Penxa çaçue guciec, / Cer aire eta cer gracia / çukeien hola eçarria / Gure Tyrcis berri hunec!

. Yunon, Yupiterren espos eta arreba Yin ceizcan besarcatcera / Are Yunon berac ere, Hercules Olympoan 6 Lib. III):. FLO. CB 162 BNF

. Yupiterrec-maithe-duen-Çuhaitzari, Haritza, paganoen demboran Yupiterri conxecratua Çoin haicen pleiñigarria, Belhar hain aphal hazia! / Cerron egun batez Chirac 72 Beste anitz kasutan «printce» idazten du Goyhetchek

C. Chendanari, Lurrean herrestatcea / Duc bethi hire çortea; / Hire guirttina tchar eta ikharan bethi, / Apenas çaitekec lur-barnetic ilki: / Nerea aldiz gora / Hedoien hauçora / Yuntatua ohorezki / Yupiterrec maithe duen çuhaitzari, / Ygaten nauc glorioski, Chira eta charpota <Chendana> 77 15 Lib. I): FLO. CB 162 BNF

. Zenonen and . Zenon, Greciaco filosofo bat, duela bi mila 78 eta berreunbat urthe, bere dotrina orduco garbi eta herxiaz ospatua Baçarraizcoia Zenonen dotrina herxiari? Edo Epicuro baten escola laçoari? Pithagora 79 bati edo Platon Dibinoari?, Sabanta eta bordaria 1 Lib. IV): FLO. CB 162 BNF

. Araoz, Arauz: Iduriz, aparantciaz

. Fableac, Lafontenetaric berechiz hartuac, eta Goyhetche apheçac franxesetic escoarara berxutan itçuliac (Baiona 1852) Hitztegui chumea, Baionako Liburutegi Munizipala WP, vol.153

. Baidathor, . Heldu, and . Edo-yiten-baita, LAF HC 1852: 328. (1) Baidathorco: Heldu, edo Yiten baitçaio, p.328

. Heier, (6) Herena: Hirur-garrena, pp.330-330

. Iñoiz and . Nihoiz, LAF HC 1852: 330. (10) Iphiñi: Eçarri, plaçatu, p.330

. Liçatekela and . Laitekela, LAF HC 1852: 330. (1) Lidurikete: Iduri lukete, p.330

. Morroiña, Mutico gaztea. LAF HC 1852: 331

. Nathor, Heldu edo Yiten naiz LAF HC 1852: 331. (1) Nerraken: Erran neçaken, pp.331-335

. Tipustean:-betbetan, (1) Tontorroan: Goi-goiean, punta-puntan. LAF HC 1852: 331. (1) Tortilla: Omeleta, arraulce yoac, pp.331-331

A. Arcocha-scarcia and A. Arkotxa, «Florianen fableac Goyhetche apheçac franxesetic escoarara pherxutan itçuliac, 2003.

K. Canvat, «Les dispositifs textuels d'orientation axiologique dans la fable», Skholë, hors-série 1, 11-19, 2004.

A. Ferreira, «De fabula confabulemus: la matrice classique des Fables de la Fontaine»

J. C. Florian, 1803, OEuvres complettes de M. de Florian Nouvelle édition, Augmentée de la Vie de l'Auteur, de Guillaume Tell, et autres ouvrages inédits, et ornée de figures, dessinées et gravées par les meilleurs Artistes de Paris. Tome septième: Fables et Pièces diverses

?. and 1. Oeuvres-de-florian, Académie Française etc Nouvelle édition, ornée d'un portrait et de vingt-quatre gravures

?. and 1. Oeuvres-de-florian, Académie Française etc Nouvelle édition Tome Quatrième: Jeunesse de Florian. Guillaume Tell.-Eliézer. Mélanges de Littérature et de Poésies; Tome Sixième: Fables, contes en vers, poésies diverses

M. Goyhetche, Fableac edo Aleguiac Lafontenetaric berechiz hartuac, eta Goyhetche Apheçac franxesetic escoarara berxutan itçuliac. Forec eta Lasserrec Inprimatuac, Bayonan, 1852.

?. Lafontenetaric-berechiz-hartuac, Leonce Goyhetche (faksimilea ). Hordago, 1978. Klasikoen Gordailuan»

M. Hadjadj-aoul, «Les fables de La Fontaine et leurs sources orientales», Synergies Algérie 5, pp.243-250, 2009.

L. Fontaine and J. , 1881, Fables de La Fontaine avec des notes littéraires et grammaticales. Une vie de l'auteur et une notice sur la fable et les principaux fabuliste par M

P. Lafitte, Le Basque et la littérature d'expression basque en Labourd, Basse-Navarre et Soule. Conférence donnée au Musée Basque de Bayonne le 3 avril 1941. Collection Aintzi na, 1941.

L. Michelena, Diccionario general vasco-Orotariko euskal hiztegia, 1987.

J. Orpustan, La fable dans la litt??rature basque, Conférence donnée le 14 octobre 1995 à la Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne. Lapurdum 1, 1996.
DOI : 10.4000/lapurdum.1878

B. Oyharçabal, «Une instruction en langue basque au xviiième siècle», in H. Lieutard et M, Verny (arg.), L'école française et les langues régionales, XIXe-XXe siècles, Presses universitaires de la Méditerranée, collection «Études occitanes», 2007.

C. Vandendorpe, Les cahiers de recherche du ciadest, 1991.

A. Welfringer, «Poétique d'un sous-genre critique: l'explication de fable de La Fontaine» , dans «Complication de texte: les microlectures», Fabula LHT (Littérature, histoire, théorie), n.° 3, 1 septembre, 2007.

B. Celtique, Bibliothèque nationale de France: Florianen Fableac Goyhetche Apheçac franxesetic escoara pherxutan itçuliac

B. Celtique, Bibliothèque nationale de France: Lafontenen fableena, Liburu Çazpigarrena, vol.163