XVIII. mendeko Gabon Kantak: Gandara eta Sor Luisa

Résumé : Gure lan honetan, XVIII. mendeko bi autoreren lanak izango ditugu aztergai: batetik, Sor Luisaren "Gabon Sariak"; bestetik Sebastian Antonio de la Gandararen "Gabon Kantak". Ahal den neurrian, bi autoreen lanek zer duten antzeko eta zer desberdin esaten saiatuko gara, baina horretan hasi aurretik, garaiko egoera historiko-politiko-ekonomiko-sozialaz argibide batzuk emango ditugu, autoreen eta beraien lanaren testuingurua hobeto uler dadin.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadatas

Cited literature [20 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00698797
Contributor : Ariane Ensunza Aldamizetxebarria <>
Submitted on : Thursday, May 17, 2012 - 9:03:55 PM
Last modification on : Wednesday, October 10, 2018 - 7:54:32 PM
Long-term archiving on : Saturday, August 18, 2012 - 2:23:09 AM

File

XVIII._mendeko_gabon-kantak.pd...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00698797, version 1

Collections

Citation

Ariane Ensunza Aldamizetxebarria. XVIII. mendeko Gabon Kantak: Gandara eta Sor Luisa. 2011. ⟨artxibo-00698797⟩

Share

Metrics

Record views

312

Files downloads

295