. Esan-bezala and . Fhv-mitxelenak-urteetan-egindako-lan-bikaina-dugu, euskalki guztiak aintzat hartzen dituena eta zehaztasun fonetiko handiak eskaintzen dituena. Hala ere, agian honek beharturik, nahiko orokorra da euskalkiei dagokienez eta, oro har, hizkerak ez ditu sakon aztertzen. Horregatik, Mitxelenaren bidetik hizkeretan oinarritutako azterketa sakonagoak egin beharko liratekeela uste dugu, zeresan handia ekar baitezakete euskararen historia edo etorkizuna hobeto ezagutzeko

A. Martija and J. Antonio, Gabon Kanta de Guernica de 1757, Euskera XXI, pp.89-98, 1976.

G. Bilbao, De la Quadrak Bermeon 1784an idatzitako eskuizkribuak: I. Doctrina christinaubarena, ASJU XXXI-1, pp.247-336, 1997.

X. Kaltzakorta, Sebastian Antonio de la Gandararen euskal lanak, Euskera XLIV, pp.129-209, 1999.

J. A. Lakarra, Refranes y Sentencias (1596) Azterketa eta Edizioa, 1996.

K. Mitxelena, Fonética histórica vasca, Anejos de ASJU, vol.4, 1961.

N. Tomás and T. , Observaciones fonéticas sobre el habla de Guernica, Tercer Congreso de Estudios Vascos, pp.49-56, 1923.