Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

Busturialdea Fonética Histórica Vasca-n

Résumé : Mitxelenaren Fonética Histórica Vasca (FHV) oinarri hartuta ondorengo urteetan ikergai izango dugun Busturialdeko hizkeraren inguruan esaten dituenak bilduko ditugu eta norberaren ezagutzak Mitxelenaren lanari egin diezaiokeen ekarpena gehitu. Lan gehienetan hautaketak egin behar izaten dira jorratu beharreko gaietan eta, honetan ere, egin da aukeraketa: FHV osoa kontuan izan dugun arren, bokalen atalari erreparatuko diogu lan honetan.
Document type :
Reports
Complete list of metadata

Cited literature [7 references]  Display  Hide  Download

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00698793
Contributor : Ariane Ensunza Aldamizetxebarria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, May 17, 2012 - 8:54:44 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:53:43 PM
Long-term archiving on: : Saturday, August 18, 2012 - 2:22:53 AM

File

Busturialdea_FHV-n.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00698793, version 1

Collections

Citation

Ariane Ensunza Aldamizetxebarria. Busturialdea Fonética Histórica Vasca-n. 2011. ⟨artxibo-00698793⟩

Share

Metrics

Record views

110

Files downloads

198