Euskal Herria Chahoren begietan

Résumé : Xahok bere testuetan Euskal Herria bere berezitasunarekin plazaratuz, euskaldun jendea aspaldiko ohidura, sineste eta hizkuntzarekin, gure Herriak hartzen duen itxura erromantikoa sartzen da XIX. mendean sortuko den euskal abertzale ideologiaren su hazi xume gisa.
Type de document :
Communication dans un congrès
"Agosti Chaho eta erromantizismoa Euskal Herrian", Dec 2011, Baiona, Frantzia
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00671661
Contributeur : Jean Haritschelhar <>
Soumis le : samedi 18 février 2012 - 09:43:08
Dernière modification le : jeudi 4 janvier 2018 - 11:02:19
Document(s) archivé(s) le : samedi 19 mai 2012 - 02:20:35

Fichier

haritschelhar_xaho.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00671661, version 1

Collections

Citation

Jean Haritschelhar. Euskal Herria Chahoren begietan. "Agosti Chaho eta erromantizismoa Euskal Herrian", Dec 2011, Baiona, Frantzia. 〈artxibo-00671661〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

454

Téléchargements de fichiers

82