Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Euskal Herria Chahoren begietan

Résumé : Xahok bere testuetan Euskal Herria bere berezitasunarekin plazaratuz, euskaldun jendea aspaldiko ohidura, sineste eta hizkuntzarekin, gure Herriak hartzen duen itxura erromantikoa sartzen da XIX. mendean sortuko den euskal abertzale ideologiaren su hazi xume gisa.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00671661
Contributor : Jean Haritschelhar Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Saturday, February 18, 2012 - 9:43:08 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Saturday, May 19, 2012 - 2:20:35 AM

File

haritschelhar_xaho.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00671661, version 1

Citation

Jean Haritschelhar. Euskal Herria Chahoren begietan. Agosti Chaho eta erromantizismoa Euskal Herrian, Dec 2011, Baiona, Frantzia. ⟨artxibo-00671661⟩

Share

Metrics

Record views

107

Files downloads

85