Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Jainkoa eta jainkotiarrak Oihenart-en atsotitzetan

Résumé : Aspaldiko gaia da Oihenart-ek bildutako 527. atsotitzak derasana. Lan honetan Oihenart-en 527. errefraua sarrera gisa baliatuz, Jainko, Jainkotiar eta apezak aipatzen dituzten atsotitzak aztertzen ditugu.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00660905
Contributor : Jean Haritschelhar Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, January 18, 2012 - 8:58:10 AM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:55:04 PM
Long-term archiving on: : Thursday, April 19, 2012 - 2:21:48 AM

File

Jainkoa_Oihenart_Iker.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00660905, version 1

Citation

Jean Haritschelhar. Jainkoa eta jainkotiarrak Oihenart-en atsotitzetan. Lapurdum, 1992, 6, pp.195-205. ⟨artxibo-00660905⟩

Share

Metrics

Record views

98

Files downloads

145