Jainkoa eta jainkotiarrak Oihenart-en atsotitzetan

Résumé : Aspaldiko gaia da Oihenart-ek bildutako 527. atsotitzak derasana. Lan honetan Oihenart-en 527. errefraua sarrera gisa baliatuz, Jainko, Jainkotiar eta apezak aipatzen dituzten atsotitzak aztertzen ditugu.
Type de document :
Article dans une revue
Iker, Euskaltzaindia, 1992, pp.195-205
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00660905
Contributeur : Jean Haritschelhar <>
Soumis le : mercredi 18 janvier 2012 - 08:58:10
Dernière modification le : jeudi 4 janvier 2018 - 11:02:18
Document(s) archivé(s) le : jeudi 19 avril 2012 - 02:21:48

Fichier

Jainkoa_Oihenart_Iker.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00660905, version 1

Collections

Citation

Jean Haritschelhar. Jainkoa eta jainkotiarrak Oihenart-en atsotitzetan. Iker, Euskaltzaindia, 1992, pp.195-205. 〈artxibo-00660905〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

267

Téléchargements de fichiers

165