Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Gratien Adema "Zaldubi". Bere mendeko apez eta gizona

Résumé : Bilduak garelarik egun Senperen Gratien Adema Zaldubiren heriotzaren mendeurrenean, argi eta garbi daukat gogoan bilduak garela idazle baten eta bereziki olerkari baten obraren aipatzeko, baita ere ospatzeko ez baita izan edozein idazle edo olerkari Senpertar apez eta gizon hau. Ez gara bilduak norbaiten jujatzeko ehun urteren buruan, ikertzeko ordea, ulertzeko ere zein izan den haren bizia, orduko munduan, apeza izanez nola baliatu duen bere ama-hizkuntza giristinoen laguntzeko beren urratsetan, nola jokatu den ere, herritar gisa, garai haietan gizarteak ezagutu dituen aldaketetan.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00660871
Contributor : Jean Haritschelhar Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, January 17, 2012 - 8:17:23 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:54:01 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, April 18, 2012 - 2:45:32 AM

File

Gratien_Adema_Euskera_2007.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00660871, version 1

Citation

Jean Haritschelhar. Gratien Adema "Zaldubi". Bere mendeko apez eta gizona. Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, 2007, 52-2, pp.1061-1076. ⟨artxibo-00660871⟩

Share

Metrics

Record views

156

Files downloads

166