Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Martin Harrieten hiztegiak: eraketari buruzko zenbait berri

Résumé : Harrieten gramatikako (1741) hiztegi bien arteko erlazioa berrikusia, azterketa formalak emandako datuen bitartez. Egilearen lan galduen berri ematen da, bestalde, bai eta hiztegietan erabilitako euskal testu zenbaiten berri ere.
Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00657027
Contributor : Blanca Urgell Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, January 5, 2012 - 4:44:19 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:55:24 PM
Long-term archiving on: : Friday, May 11, 2012 - 4:03:16 PM

File

Harrieten_hiztegiak.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00657027, version 1

Collections

Citation

Blanca Urgell. Martin Harrieten hiztegiak: eraketari buruzko zenbait berri. Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez, Joseba A. Lakarra. Beñat Oihartzabali Gorazarre. Fetschrift for Bernard Oyharçabal, "Julio Urkixo" Filologia Mintegia, pp.873-890, 2009. ⟨artxibo-00657027⟩

Share

Metrics

Record views

97

Files downloads

95