. Coyos, Gazteak, euskara eta aisialdia Ipar Euskal Herrian Euskera, pp.210-1564, 2010.

J. Dumazelier, Vers une civilisation des loisirs? Paris: Seuil, 1962.

. Euskal-kultur-erakundea, Etorkizuna aurreikusten 99: Euskal Herriko gazte txoak eta euskara Iparraldeko egoera, 2001.

K. Zar, Aisialdiaren definizioa eta bilakaera, Haur eta nerabeen aisialdi antolatua Gipuzkoan. Gipuzkoako Foru Aldundia, 2000.

I. Martínez-de-luna and K. Eta-berri-o-txoa, Etorkizuna aurreikusten 99: Euskal Herriko gazte txoak eta euskara. Nafarroako Uniber tsitate Publikoa , Euskal Herriko Uniber tsitatea, Euskal Kultur Erakundea. soZiolinguistikA klusterrA, ur txin txA, topAguneA, Gazteen hizkuntza erabileran eragiten duten faktoreen azterketa, 2000.